O globálním vzdělávání

Současný koncept všeobecného vzdělávání

Naše mobily pocházejí z Číny, hudba, kterou posloucháme, z USA, fotbalové míče z Pakistánu, nejlepší kamarád z Chile, naše džíny byly ušity v Turecku, ale jejich jednotlivé části jsou vlatně z celého světa a nacestovaly tisíce kilometrů. Globální politicky, sociální, ekonomický, kulturní a environmentální vývoj má silný dopad na život každého z nás. Tento vývoj může měnit naše hodnoty a názory. Zprostředkovává nám nové zkušenosti a prožitky. Na druhou stranu ale komplexnost celého systému a vztahů v něm, může také způsobit nejistotu a nutkání sebeobrany.

Globální vzdělávání v rámci všeobecného vzdělávání se dotýká znalostí, kompetencí a hodnot a umožňuje lepší a rychlejší orientaci v každodenním životě. K naší aktivnější účasti ve společnosti přispívá uvědomění si, že naše životy jsou propojeny s životy lidí tisíce kilometrů od nás.

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009)

Co je globální vzdělávání?

"Globální vzdělávání je vzdělávání, které otevírá lidem oči a mysl pro realitu světa a probouzí je, aby usilovali o větší spravedlnost ve světě, o rovnost mezi lidmi a o lidská práva pro všechny"
Maastrichtská deklarade globálního vzdělávání, 2002

 • Globální vzdělávání pomáhá se vyrovnat s rostoucí komplexností dnešního světa a usiluje o "globální společnost".
 • Globální vzdělávání zahrnuje znalosti o světě, informuje o propojenosti a motivuje k zodpovědnému a udržitelnému přístupu k životu.
 • Globální vzdělávání přináší osobní rozvoj a sociální učení v globální rámci.
 • Globální vzdělávání je pedagogický koncept, který zahrnuje témata: rozvoj, udržitelnost, lidská práva, vzdělávání pro mír, mezikulturní a mezináboženský přístup. (Austrian Strategy Group Global Learning 2009)
 • Globální vzdělávání umožňuje lidem rozvíjet znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje, které jsou potřebné pro zajištění spravedlivého a udržitelného světa, ve kterém má kažý právo naplnit své sny a potenciál. (North-South-Centre of the Council of Europe 2008, p. 20)

Témata

Globální politická, ekonomická, sociální, environmentální a kutlurní závislost vyžaduje, abychom se na svět dívali celistvě a tomu přizpůsobili proces učení a učení se.

Obsah globálního vzdělávání je založen na konceptu "Jednoho světa" avšak s uznáním toho, že existuje rozmanitost a rozdíly. Od toho se odvíjí obsah zaměřený především na aktuální témata jako npař. ekonomická a sociální nerovnost, násilí (systémové) proti lidem a národům, environmentální hrozby. Cílem je analyzovat příčiny, prozkoumávat možné následky a dopady a zvažovat možnosti, jak zasáhnout.

Lze říci, že téměř každé učivo či osnovy lze pojmout z globálního hlediska. Nemá tedy smysl úzce specifikovat témata globálního vzdělávání. Globální vzdělávání znamená pojmout něco starého či známého z jiné perspektivy.

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009, p. 7)

Didaktika

Již od začátků byly metoda a didaktika jednou z velkých otázek v globálním vzdělávání. Jádrem všeho byla aktivní účast studentů. Základními kameny jsou:

 • Vzdělávací proces by měl začít od zkušeností a života studenta. Proces musí souviset s jeho potřebami a podle toho je nutné plánovat programy a metodiky.
 • Ve středu vzdělávacího procesu má být zkušenost studenta. Globální vzdělávání má umožnit sebereflexi, prozkoumání vlastních hodnot, názorů, předsudků a stereotypů. Student by měl lépe rozumět tenzím v dnešním světě - jako např. větší nejistota z budoucnosti, kontradikce, snižující se orientace - a vzdělavací proces by mu měl pomoci se s nimi vyrovnat.
 • Komplexnost témat vyžaduje pečlivý výběr metod. Proto je důležité k nim přistupovat napříč různými obory.
 • Globální vzdělávání nabízí různé metody, které otvírájí studentům nové perspektivy. Cílem je participativní, kreativní, dialogický, kooperativní a demokratický učební proces.
 • Globální vzdělávání usiluje o propojování učení na kognitivní, postojové a sociální úrovni.

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009, p. 7-8)

Podle Global Education Guidelines (2008, North-South centre of the Council of Europe) tato kritéria jsou prioritní:

 • metody jsou v souladu s obsahem
 • metody "nevyučují" ale vzdělávají
 • metody zvyšují povědomí
 • metody upevňují zodpovědnost
 • metody jsou založeny na hodnotách
 • metody rozvíjí kritické myšlení
 • metody propojují lokální s globálním
 • a metody prosazují upevňování hodnot