За Ученето за света

Отворена, предварителена и многостранна концепция на съвременното общо образование

Нашият мобилен телефон идва от Китай, музиката, която слушаме, идва от САЩ, футболната топка идва от Пакистан, най-добрият приятел е от Чили, дънките, които носим се шият в Турция, но компонентите идват от различни части на света и са пропътували хиляди километри: глобалните политически, социални, икономически, културни и екологични развития имат силно въздействие върху ежедневния ни живот. Те водят до промяна на възгледите ни за света и дават повод за нов начин на живот. Освен това, тези глобални тенденции водят до контакти и многолики преживявания. Обаче сложността на този вид отношения, до известна степен, може да доведе до несигурност и самозащита.

Ако приемем, че глобалното обучение играе критична роля в образованието, то придобитите знания, умения и ценности дават възможност за ориентиране в рамките на променящите се лични условия на живот. Признанието, че нашите условия на живот са глобално свързани, ни помага да водим отговорен начин на живот и да участваме про-активно.

(Австрийската работна група за Стратегия за учене за света 2009)

Какво е Учене за света?

Глобално образование е образование, което отваря очите и умовете на хората към реалностите на света и ги събужда за един свят на по-голяма справедливост, равенство и права на човека за всички.
Маастрихт Декларация Глобално образование, 2002

 • Като образователна концепция Ученето за света се стреми да отговори на увеличаващата се сложност и движението към едно глобално общество по педагогически подходящ начин.
 • Ученето за света /Global Learning/ предава познания за света, информира за световните взаимовръзки и насърчава към действие, отговорно към глобалното устойчиво развитие.
 • Ученето за света /Global Learning/ поощрява личностното развитие и ученето за обществото в глобален контекст.
 • Ученето за света /Global Learning/ е педагогическа концепция, която включва въпроси, свързани с политиката за развитие - устойчиво развитие, правата на човека и мира, както и междукултурно и междурелигиозно обучение. (Австрийската работна група за Стратегия за учене за света 2009)
 • Ученето за света дава възможност на хората да развиват знания, умения, ценности и нагласи, необходими за осигуряването на справедлив и устойчив свят, в който всеки има право да реализира своя потенциал. (Център Север-Юг към Съвета на Европа, 2008 г., стр. 20)

Тематични измерения

Глобалните политически, икономически, социални, екологични и културни взаимозависимости изискват от нас да виждаме света като цяло, както и да коригираме преподаването и изучаването му по съответния начин

Съдържанието на Ученето за света се основава на концепцията за "Един свят", като същевременно признава разнообразие, различия и разлики. Изборът и формирането на проблеми на съдържанието са извлечени от това. Учебни програми за Учене за света са насочени към ключови проблеми на днешния ден, към всички икономически и социални неравенства в света, структурното насилие срещу хора и народи, екологичните заплахи. Причините са анализирани, вероятните последици са проучени и се отчитат възможностите за намеса.

По принцип, почти всеки учебен план в образованието може да се разглежда в по-глобален контекст и по този начин може да се превърне в приоритет в Ученето за света. При това тясното разглеждане на темите има по-малко смисъл. В Ученето за света въпросите се разглеждат от различни перспективи и гледните точки, водени от различни интереси стават видими.

(Австрийска работна група за Стратегия за Учене за света, 2009, стр. 7)

Дидактически измерения

От началото въпросът как да се организира образователния процес е изиграл важна роля в развитието на Ученето за света. То е насочено към участие на обучаващите се. Най-важните крайъгълните камъни са:

 • Образователните процеси трябва да започнат с живия опит на учащите. Образователните процеси трябва да бъдат свързани с нуждите на обучаемите и отнасящи се до техния живот. Програмите трябва да бъдат замислени и планирани в съответствие с интересите и опита на учащите.
 • Опитът на обучаемите е в центъра на образователния процес. Ученето за света би трябвало да позволява рефлексия и да дава възможност на обучаемите да изследват собствените си ценности, мнение, предразсъдъци и стереотипи. То трябва да провокира обучаващите се да разбират увеличиващата се несигурност и липсата на ориентация, и задължително трябва да засилва способностите им да се справят с тези напрежения.
 • Сложността на проблемите изисква методи адекватни на темите. Интердисциплинарността в разглеждането на проблемите е подход, адекватен на Ученето за света.
 • Ученето за света изисква разнообразие от методи и отворени форми за споделяне на различните перспективи и гледни точки на обучаемите. То трябва да насърчава процес на учене с участие, креативност, диалог, сътрудничество и демократичност.
 • Ученето за света търси връзките между когнитивното и социалното

(Австрийска работна група за Стратегия за Учене за света, 2009, стр. 7-8)

Ето част от критериите към използваните методи за обучение, които предлагат Насоките за Глобално образование (2008, стр.31) на Центъра Север - Юг към Съвета на Европа:

 • Кохерентност със съдържанието
 • Образоване вместо учене
 • Повишаване на чувствителността
 • Чувствителност към индивидуалната отговорност
 • Базирани на ценностите на правата човека
 • Развиване на критично мислене
 • Връзка на локалното с глобалното
 • Промотиране на ценностите на правата на човека