Glosár

Zoznam použitých pojmov a definícií

Rozvinuté krajiny
#1
Podľa klasifikácie OSN patria medzi rozvinuté (priemyselné) krajiny Severná Amerika, Európa, Japonsko, Austrália a Nový Zéland. Tieto krajiny majú efektívny ekonomický systém a vyznačujú sa vysokým príjmom na jedného obyvateľa a vysokou technologickou úrovňou. Kým v minulosti mal v hrubom národnom dôchodku veľký význam podiel priemyslu, dnes je dominantný sektor služieb.
Zdroje:
www.wikipedia.org
wirtschaftslexikon.gabler.de
Menej rozvinuté krajiny
#2
Menej rozvinuté krajiny majú v porovnaní s rozvinutými krajinami málo rozvinuté hospodárstva. Väčšina populácie sa v týchto krajinách nachádza na hranici chudoby. Príjem na obyvateľa aj produktivita práce sú nízke, nezamestnanosť vysoká. Ďalším charakteristickým znakom menej rozvinutých krajín je nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a dominantný primárny sektor (poľnohospodárstvo, chov zvierat, rybolov) na celkovom ekonomickom výkone.
Zdroje:
www.wikipedia.org
wirtschaftslexikon.gabler.de
Svetová ekonomika
#3
Pod pojmom svetová ekonomika si môžeme predstaviť medzinárodné ekonomické vzťahy a súvislosti, ktoré vznikajú v dôsledku medzinárodného obchodu, ale tiež pohyb kapitálu a pracovných síl medzi jednotlivými ekonomikami. Podrobné informácie môžete nájsť v module o globálnej ekonomike.
Zdroje:
www.wikipedia.org
wirtschaftslexikon.gabler.de
Krajiny s nízkymi mzdami
#4
Do krajín s nízkymi mzdovými nákladmi presúvajú nadnárodné spoločnosti čoraz viac svojej výroby. Sú to krajiny, ktorých ekonomická sila je z veľkej časti založená na pracovníkoch s nízkymi mzdami. Tieto krajiny sa tiež vyznačujú nízkou úrovňou vzdelania, vysokou nezamestnanosťou a nedostatočnými sociálnymi štandardmi. Odbory sú zvyčajne v týchto krajinách zakázané, obvykle tam pracovníci nemajú žiadne právo na štrajk, chýbajú tam aj environmentálne regulácie.
Zdroje:
www.focus.de
wigbit.voegb.at
Nadnárodné spoločnosti
#5
Nadnárodné spoločnosti nazývame často aj globálnymi hráčmi. Ide o spoločnosti, ktoré sú aktívne aj za hranicami krajiny, kde sídlia. V iných krajinách produkujú alebo tam investujú. Ich finančná sila môže dokonca prevýšiť celé štáty, keďže ovládajú približne jednu tretinu svetového obchodu. Často čelia kritike, pretože kvôli svojej silnej pozícii majú vplyv na politické rozhodnutia. Môžu napríklad ovplyvňovať opatrenia na ochranu životného prostredia alebo ochranu spotrebiteľov.
Zdroje:
managementmania.com
www.wikipedia.org
www.wiwiwiki.net
www.wikipedia.org
Mimovládne organizácie (non-governmental organisations - NGOs)
#6
Mimovládne organizácie sú záujmové skupiny občianskej spoločnosti. “Mimo” v ich názve znamená, že sú nezávislé od štátu. Zaoberajú sa najmä rozvojovou politikou, humanitárnymi a ekologickými prácami a monitoringom ľudských práv. Financované sú zväčša vďaka členským príspevkom a darom, no neraz sú závislé aj od štátnych zdrojov.
Zdroje:
www.wikipedia.org/
www.intercivic.org
Majetková nerovnosť
#7
Majetková nerovnosť znamená, že bohatstvo nie je rozdelené rovnomerne: bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. A to nielen vnútri krajín, ale aj medzi jednotlivými krajinami. Materiálne bohatstvo sa meria hrubým domácim produktom (HDP) na jedného obyvateľa. Nerovnosť prerozdelenia príjmov v krajine zas Giniho koeficientom.
Zdroje:
www.wikipedia.org
www.vimentis.ch
Spotreba zdrojov
#8
Prírodné zdroje sa zvyčajne delia do dvoch kategórií - na obnoviteľné a neobnoviteľné. Tie druhé sú ohraničené spotrebou. Obnoviteľné zdroje (ako sú ryby, lesy a voda) sa môžu regenerovať, ak nie sú využívané nadmerne. Pod neobnoviteľnými zdrojmi rozumieme napríklad tradičné palivá ako je ropa, uhlie, plyn či minerálne zdroje. Spotreba prírodných zdrojov neustále narastá a jej nedostatok môže viesť ku konfliktom a nepokojom.
Zdroje:
Európska environmentálna agentúra
www.wikipedia.org
Liberalizácia
#9
V ekonomickom kontexte rozumieme pod pojmom liberalizácia oslobodenie zahraničného obchodu od akýchkoľvek obmedzení, napríklad od colných obmedzení, kvantitatívneho obmedzenia alebo iných obchodných limitov a vládnych predpisov, ktoré regulujú trh.
Zdroje:
www.wikipedia.org
wirtschaftslexikon.gabler.de
Svetová obchodná organizácia (World Trade Organisation - WTO)
#10
Svetová obchodná organizácia je organizáciou Spojených národov, založili ju v roku 1995 a sídli v Ženeve. V roku 2013 mala 159 členov. Táto organizácia vytvára pravidlá globálneho obchodu, určuje ekonomické vzťahy a pôsobí ako sprostredkovateľ v sporoch medzi krajinami. Cieľom WTO je odstránenie prekážok v obchode a úplné uvoľnenie pohybu tovaru, surovín a služieb.
Zdroje:
www.wto.org
Medzinárodný menový fond (MMF)
#11
MMF je agentúrou Organizácie Spojených národov, vznikol po 2. svetovej vojne a sídli vo Washingtone. Hlasovacie práva súčasných 188 členských štátov sú rozdelené na základe výšky ich vkladu, ktorá je určená na základe ich podielu na globálnom kapitáli. Hlavným poslaním je podporovať medzinárodný obchod prostredníctvom medzivládnej spolupráce. Kontroluje globálnu menovú politiku, odstraňuje obchodné obmedzenia a v prípade negatívnej platobnej bilancie poskytuje pôžičky.
Zdroje:
www.imf.org
Index ľudského rozvoja (Human Development Index - HDI)
#12
Pod skratkou HDI sa skrýva Index ľudského rozvoja, ktorým meriame stupeň rozvoja v jednotlivých krajinách. Index obsahuje nasledujúce tri zložky: priemerná očakávaná dĺžka dožitia, úroveň vzdelávania a kúpnu silu v parite kúpnej sily. Rozdiely medzi mestami a vidieckymi oblasťami ani sociálne nerovnosti sa z tohto indexu vyčítať priamo nedajú. Aby sa to dalo, museli by sa dáta vyhodnocovať samostatne podľa určených regiónov, nie celých štátov ako je to bežné.
Zdroje:
www.wikipedia.org
Svetová trhová cena
#13
Svetová trhová cena je výraz, ktorý sa používa v zahraničom obchode a predstavuje cenu produktu na svetových trhoch. Okrem iného sa určuje dostupnou ponukou, je však ovplyvnená aj špekuláciami. Svetové trhové ceny majú priamy vplyv na konkurencieschopnosť krajiny alebo spoločnosti. Ak sa krajina obmedzuje na produkciu niekoľkých surovín, ako je bavlna alebo káva, stáva sa závislou na svetovej trhovej cene.
Zdroje:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de
Značky
#14
Značky sú obchodné známky spoločnosti, ktoré odlišujú tovary alebo služby rôznych poskytovateľov od seba navzájom. Dávajú spotrebiteľom predstavu, odkiaľ ich výrobky alebo služby pochádzajú. V reklame sa značky často spájajú s určitým životným štýlom a používajú sa tak ako marketingový nástroj. Neraz patrí niekoľko značiek jednej spoločnosti. Vedie to však k ilúzii, že tých spoločností je viac, no zisk nakoniec patrí len jednej firme. Napríklad Milka, Nivea a Oral-B.
Zdroje:
www.wikipedia.org
www.patentamt.at
Voľný obchod
#15
Voľný obchod je výraz pre medzinárodný obchod s tovarom a službami bez obchodných obmedzení, a to bez cla alebo iných obmedzení na dovozoch a vývozoch. Podľa niektorých ekonomických teórií by proces výmeny prostredníctvom voľného obchodu mal viesť k vyššej životnej úrovni a bohatstvu v národných ekonomikách. Voľný obchod nie je nevyhnutne to isté ako spravodlivý obchod.
Zdroje:
www.wikipedia.org
Protekcionizmus
#16
Opakom voľného obchodu je protekcionizmus, pochádza z latinského slova pre "ochranu". Prostredníctvom rôznych obchodných prekážok sú zahraniční dodávatelia znevýhodňovaní, cieľom je pritom chrániť domáci trh. Obchodnými bariérami môžu byť napríklad rôzne zákazy, povinnosti, podmienky pre obchod, dotácie alebo obmedzenia objemu dovozu.
Zdroje:
www.wikipedia.org
Hrubý domáci produkt (HDP)
#17
HDP je najdôležitejší údaj, ktorý sa používa pri posudzovaní národných hospodárskych výsledkov. Zahŕňa hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sú vyprodukované v národnom hospodárstve za jeden rok. Tento index nie je určený k zisťovaniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými, čo mu niektorí kritici neprávom vyčítajú.
Zdroje:
www.wikipedia.org
Fair Trade / Spravodlivý obchod
#18
Fair trade alebo aj spravodlivý obchod je obchod, pri ktorom výrobcovia dostanú dohodnutú minimálnu cenu, ktorá je obvykle vyššia ako je cena na svetovom trhu. Filozofiou fair trade je spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi aj s prírodou. Dosiahnuť to chce pomocou dlhodobých zmlúv, zákazom detskej práce, absenciou sprostredkovateľov, ale tiež komplexnou ochranou pracovníkov a poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Spolu s označením Fair Trade existujú aj organizácie ako GEPA, ktoré podporujú spravodlivo obchodované výrobky.
Zdroje:
www.fairtrade.sk
www.fairtrade.net
Globálni občania
#19
Podľa globálnych občanov majú všetci ľudia rovnaké práva a sú rovnocennými členmi spoločnosti, ktorá zahŕňa celé ľudstvo. Princíp národných štátov a príslušnosť k národu je druhoradá.
Zdroje:
www.globalcitizen.org
www.duden.de
Rozvoj
#20
Proces rozvíjania.
Modernita
#21
Z ekonomického hľadiska "modernita" zahŕňa industrializáciu (dôraz kladie na prechod z agrárnej na priemyselnú ekonomiku), urbanizáciu (rastúci počet ľudí žijúcich v mestách v porovnaní s vidieckymi oblasťami) a zvýšené využívanie technológií vo všetkých odvetviach ekonomiky. Pre niekoho sa asociuje s vykorenením kultúrnych zvyklostí či tradícií, ničením prírodného prostredia a znížovaním kvality života.
Chudoba
#22
Podmienky, v ktorých nie sú naplnené základné ľudské potreby ako je jedlo, oblečenie a obydlie.
Donor
#23
Osoba alebo inštitúcia, ktorá niečo daruje, obyčajne peniaze na charitu alebo na humanitárne či rozvojové iniciatívy.
Príjemca
#24
Osoby alebo komunity, ktoré zúžitkovávajú výstupy humanitárnych alebo rozvojových iniciatív.
Spodná miliarda alebo miliarda najchudobnejších
#25
Miliarda najchudobnejších Paula Colliera pozostáva z 58 krajín, a týka sa dovedna 980 miliónov ľudí (odhad roku 2006).
Paternalizmus
#26
Správanie sa, ktoré priamo či nepriamo vyjadruje postoj nadradenosti.
Humanitárna pomoc (relief)
#27
Činnosť zameraná na záchranu ľudských životov, zmiernenie utrpenia a zachovávanie a chránenie ľudskej dôstojnosti v priebehu a v dôsledku mimoriadnych udalostí. Je to naliehavé a časovo ohraničené poskytnutie "prvej pomoci", ktoré vedie k zníženiu bezprostredného utrpenia spôsobeného či už prírodnou katastrofou alebo človekom. Cieľom poskytnutia humanitárnej pomoci je "zastaviť krvácanie". Kľúčové je poskytnúť prvú pomoc - mnohokrát materiálnu - ktorú si príjemca nie je schopný zabezpečiť sám/sama.
Obnova
#28
Ide o opatrenia na obnovenie predchádzajúcich podmienok (pred krízou). Začína sa vtedy, keď sa zastaví “krvácanie”. Je viac o spolupráci než pomoci.
Rozvojová spolupráca
#29
Je to proces vzájomného učenia a zdieľania, ktoré má vplyv na všetky zúčastnené strany - darcov aj príjemcov.
Miléniové rozvojové ciele (Millennium Development Goals - MDGs)
#30
Je to osem cieľov, na ktorých sa zhodlo všetkých 191 členských štátov OSN. Dohodli sa, že sa ich pokúsia splniť do roku 2015. Miléniová deklarácia OSN, ktorá bola podpísaná v septembri 2000, zaväzuje svetových lídrov k boju proti chudobe, hladu, chorobám, negramotnosti, zhoršovaniu životného prostredia a diskriminácii žien. Miléniové rozvojové ciele sú odvodené z tejto deklarácie a všetky majú špecifické ciele a ukazovatele.
Zdroje:
www.unis.unvienna.org
www.unmillenniumproject.org
Konflikt práv
#31
Ide o situáciu, keď jedno právo obmedzuje druhé, akýsi súboj medzi rovnakými alebo rôznymi ľudskými právami, ktoré patria rovnakému alebo inému držiteľovi práva. Existuje mnoho príkladov konfliktu práv. Ak sú napríklad dve osoby v nebezpečenstve smrti a len jedna z nich môže dostať lekársku starostlivosť - právo na život je v konflikte s právom toho druhého. Alebo napríklad konflikt práv počas hladomoru, keď je k dispozícii len jedna súkromná sýpka a naokolo mnoho hladujúcich ľudí - právo vlastníka sýpky je v konflikte s právami ľudí okolo.
Zdroje:
law.unh.edu
Práva detí
#32
Práva detí sú ľudské práva so zvláštnym dôrazom na osobitnú ochranu a starostlivosť poskytovanú maloletým, vrátane ich práva na vzťah s oboma rodičmi, na ich ľudskú identitu, ale aj na napĺňanie ich základných potrieb ako je právo na jedlo, všeobecné štátom hradené vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, trestný zákonník a z neho vychádzajúce normy šité na mieru veku a vývoju dieťaťa, ochranu občianskych práv dieťaťa, zamedzenie diskriminácii dieťaťa na základe rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, národnosti, náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, farby, etnického pôvodu alebo iných charakteristík.
Zdroje:
www.ssag.sk
www.wikipedia.org
Otroctvo
#33
Otroctvo je systém, v ktorom sa s ľuďmi zaobchádza ako s majetkom, ktorý sa kupuje a predáva. Títo ľudia sú následne nútení pracovať. Otroci môžu byť držaní proti svojej vôli od okamihu ich zajatia, nákupu alebo pôrodu. Sú zbavení nároku na dovolenku, nesmú odmietnuť prácu alebo požadovať odmenu za vykonanú prácu.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Nástroje v oblasti ľudských práv
#34
Medzi medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv patria zmluvy a ďalšie medzinárodné dokumenty týkajúce sa medzinárodného práva ľudských práv a ochrany ľudských práv všeobecne. Môžu byť rozdelené do dvoch kategórií: deklarácie a dohovory. Deklarácie prijímajú orgány ako je Valné zhromaždenie OSN, nie sú právne záväzné, no môžu byť politickým nástrojom, ide o tzv. mäkké právo. Dohovory sú právne záväzné nástroje vymedzené medzinárodným právom. Medzinárodné zmluvy a dokonca aj deklarácie môžu časom získať štatút medzinárodného obyčajového práva.
Zdroje:
www.mzv.sk
www.wikipedia.org
Ľudskoprávne orgány
#35
Ľudskoprávne orgány sú organizácie alebo inštitúcie, ktoré vznikli na základe medzinárodných zmlúv o ľudských právach, často s mandátom monitorovať dodržiavanie ľudských práv a záväzkov v krajinách, ktoré sa k jednotlivým medzinárodným zmluvám či dohovorom prihlásili.
Rada Európy
#36
Rada Európy je medzinárodná organizácia podporujúca spoluprácu medzi všetkými krajinami Európy v oblasti právnych noriem, ľudských práv, demokratického rozvoja, právneho štátu a kultúrnej spolupráce. Bola založená v roku 1949, má 47 členských štátov so zhruba 800 miliónmi obyvateľmi a je úplne samostatným subjektom od Európskej únie (EÚ), ktorá má 28 členských štátov. Na rozdiel od EÚ nemôže Rada Európy vytvárať záväzné právne predpisy. EÚ aj Rada Európy však zdieľajú určité symboly ako sú vlajky či hymna.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Komisár Rady Európy pre ľudské práva
#37
Komisár pre ľudské práva je nezávislá a nestranná inštitúcia so sídlom v Štrasburgu, má mandát k šíreniu povedomia o ľudských právach a ich dodržiavaní v členských štátoch Rady Európy.
Zdroje:
www.mzv.sk
www.wikipedia.org
Ústava
#38
Ústava je súbor základných zásad alebo zavedených precedensov, ktorými sa riadi štát, spolu tvoria základný zákon štátu. Tieto pravidlá spolu vytvárajú, t.j. zakotvujú jednotlivé prvky ústavy. Často zahŕňajú záväzok k rešpektovaniu ľudských práv, v slovenskej ústave sa ľudských právam venuje Hlava II. Ústavy SR.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
“Monster proces” alebo vykonštruovaný proces
#39
Výraz vykonštruovaný proces je pomenovaním verejného procesu, v ktorom je vopred jasné, že súdne autority už rozhodli o vine obžalovaného. Jediným cieľom samotného procesu je prezentovať obvinenia a rozsudok, ktorý má slúžiť ako odstrašujúci príklad a ako varovanie pre ostatných rádoby disidentov či vinníkov.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Demokracia
#40
Demokracia je forma vlády, na ktorej sú všetci občania oprávnení podieľať sa rovným dielom - a to buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom volených zástupcov - na návrhu, vývoji a tvorbe právnych predpisov. To zahŕňa sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky, ktoré umožňujú slobodné a rovné vykonávanie politického sebaurčenia.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Domorodé národy
#41
Domorodé národy sú v medzinárodných alebo vnútroštátnych právnych predpisoch definované ako národy, ktoré majú rad osobitných práv na základe svojich historických väzieb na konkrétne územie a ich kultúrnu a historickú odlišnosť od ostatných populácií, ktoré sú často politicky dominantné.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Ľudská dôstojnosť
#42
Dôstojnosť je výraz používaný v rámci diskusií o morálnych, etických, právnych a politických princípoch. Tento pojem je vyjadrením skutočnosti, že ľudia majú vrodenú hodnotu a majú právo, aby s nimi bolo eticky zaobchádzané.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Pracovné právo
#43
Pracovné právo určuje vzťah medzi pracovníkmi (zamestnancami), zamestnávateľmi, odbormi a vládou.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Kolektívne práva
#44
Tieto ľudské práva sú založené na solidarite, idú nad rámec občianskych a sociálnych práv. Zdôrazňujú kolektívne práva spoločnosti, národov či iných zoskupení, napríklad menšín.
Sociálne práva, hospodárske práva a kultúrne práva
#45
Táto generácia práv je reakciou na priemyselnú revolúciu, na rozšírenú chudobu a rastúcu nerovnosť. Tieto práva oprávňujú jednotlivca získať ochranu od štátu, zároveň sa tieto práva týkajú aj ďalších aktérov (napr. súkromného sektora). Vlády zaväzujú k tomu, aby prijali opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu sociálnej situácie spoločnosti ako celku.
Občianske a politické práva
#46
Tieto práva boli navrhnuté tak, aby chránili jednotlivých ľudí proti zasahovaniu štátu do ich života, definujú tak vzťah medzi mocou a občanmi.
Sociálny a politický aktivizmus
#47
Aktivizmus znamená mať snahu niečo podporiť alebo niečomu zabrániť, môže ísť o snahu o priame sociálne, politické, hospodárske či environmentálne zmeny, alebo aj o zachovanie status quo. Aktivizmus je vlastne pokojná forma boja. Existujú rôzne formy aktivizmu, ako napríklad písanie listov do novín alebo politické kampane, ekonomický aktivizmus ako je bojkot alebo napríklad aj vedomé preferovanie niektorej vybranej spoločnosti, ďalej sem patria tiež zhromaždenia, pouličné pochody, štrajky či hladovky. V súčasnosti zohrávajú významnú úlohu v aktivizme sociálne médiá.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Pro bono publico
#48
Pro bono publico je latinský výraz pre profesionálnu prácu vykonávanú dobrovoľne ako verejnú službu, a to bezodplatne alebo za znížený poplatok. Častá je v advokácii, ale stále viac sa objavuje aj v architektúre, marketingu, medicíne, technike a poradenských firmách. Na rozdiel od tradičného dobrovoľníctva sa pro bono služby opierajú o špecifické zručnosti profesionálov, ktorí poskytujú svoje služby pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Verejný ochranca práv / ombudsman
#49
Ombudsman alebo verejný ochranca práv je osoba, ktorá je zvyčajne menovaná vládou alebo parlamentom, ale s významným stupňom nezávislosti. Je poverená zastupovať záujmy verejnosti, vyšetrovať a riešiť sťažnosti týkajúce sa nesprávneho postupu úradov alebo porušovania práv.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Medzinárodný súdny dvor
#50
Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom Organizácie spojených národov. Sídli v Paláci mieru v Haagu, v Holandsku. Za úlohu má urovnávať spory, ktoré mu predkladajú štáty, a poskytovať poradné stanoviská o právnych otázkach, ktoré mu predložia autorizované medzinárodné pobočky, agentúry a Valné zhromaždenie OSN.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
“Tieňové” správy
#51
Tieňové správy sú správy vyhotovené zástupcami občianskej spoločnosti, rôznymi mimovládnymi organizáciami, think-tankami či občianskymi združeniami. Slúžia na doplnenie oficiálnych správ vyhotovených vládou, ktorým často chýba dostatok kritiky. Medzi organizácie vytvárajúce takéto správy patria napríklad Amnesty International, Human Rights Watch a ďalšie.
Lobing a advokácia
#52
Advokácia je politický proces jednotlivca alebo skupiny, ktorej cieľom je ovplyvniť verejnú politiku a či rozdelenie zdrojov v rámci politických, hospodárskych a sociálnych systémov a inštitúcií. Lobing (často vedený lobistickými skupinami) je forma advokácie, v rámci ktorej je vytváraný priamy prístup k zákonodarcom.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Predsudky
#53
Predsudky sú nelogické pocity postavené na emóciách, ignorancii a strachu z neznámeho, ktoré nám bránia racionálne a jasne uvažovať. Často sú namierené proti rôznym sociálnym alebo etnickým skupinám. Sú to negatívne stereotypy.
Zdroje:
Modul kritické myslenie
Kritické myslenie
#54
Kritické myslenie je schopnosť rozpoznať slabé argumenty, aj keď podporujú náš vlastný názor.
Logické klamy
#55
Klam je argument, ktorý používa slabé zdôvodnenie. Argument môže byť klamlivý bez ohľadu na to, či je pravdivý jeho záver.
Argument
#56
Argument je séria viet, tvrdení alebo predpokladov, ktorého cieľom je vysvetliť, presvedčiť, zdôvodniť. Obsahuje premisy a záver, pričom premisy záver zdôvodňujú. Argument nemusí byť pravdivý.
Premisy a záver
#57
Premisy sú tvrdenia, ktoré zdôvodňujú záver argumentu. Záver argumentu je tvrdenie, ktoré má byť postavené na logike, mal by byť podložený faktami a viesť k vytvoreniu správneho úsudku.
Fakt
#58
Fakt je informácia, ktorú si môžeme overiť a jej pravdivosť podložiť dôkazmi. Môže to byť tiež informácia, ktorá nie je podoprená dôkazom, ale spoločnosť sa na nej všeobecne zhodla. Faktom je teda napríklad aj to, že hlavným mestom Slovenska je Bratislava.
Hypotéza
#59
Hypotéza je podobná predpokladu. Je to vedecky podložený, ale ešte definitívne nedokázaný predpoklad. S hypotézou sa často stretávame pri akademickej činnosti.
Názor
#60
Názor je výrok, ktorý my sami považujeme za pravdivý. Závisí len od nášho uhla pohľadu, vkusu či osobnej skúsenosti.
Predpoklad
#61
Predpoklad je výrok, ktorý môže byť pravdivý alebo chybný. Predpoklad je to, čo my sami považujeme za pravdepodobné.
Konštatovanie
#62
Konštatovanie ponúka objektívnu informáciu, no nepresviedča. Neobsahuje premisy a záver.
Stereotypy
#63
Stereotypy sú dlhodobé zjednodušené predstavy o iných ľuďoch, skupinách alebo aktivitách. Nie sú negatívne, v skutočnosti nám pomáhajú orientovať sa vo svete. Napríklad, keď vidíme osobu so stetoskopom okolo krku, vieme, že je to doktor (Ale stále by to mohol byť napríklad herec, nie?)
Sekundárne a primárne zdroje
#64
Primárne zdroje sú originálne publikované materiály, napríklad lekárska štúdia. Sekundárnym zdrojom môže byť napríklad správa v novinách, ktorá sa opiera o lekársku štúdiu a tlmočí ju čitateľom zrozumiteľnejším jazykom. Práve interpretáciou, t. j. prerozprávaním, vzniká priestor na nepresnosti. Čitateľ by si mal byť toho vedomý a pristupovať k informácii zo sekundárneho zdroja obozretnejšie.
Empowerment
#65
Empowerment predstavuje také politiky a stratégie, ktoré prinášajú viac autonómie a slobodného rozhodovania do životov ľudí a komunít. Cieľom empowermentu je spraviť zainteresovaných sebestačnými, zodpovednými za ich rozhodnutia a pripravenými konať. To sa môže diať napríklad pomocou poradenstva, ich vzdelávania a ďalšieho školenia, ale tiež cez ich právnu ochranu a podporu rozvoja bežných štátnych štruktúr.
Zdroje:
www.rytmus.org
www.en.wikipedia.org
www.partizipation.at
Giniho koeficient
#66
Giniho koeficient vynašiel taliansky štatistik Corrado Gini. Používa sa predovšetkým na zmeranie rozdielov v príjmoch, alebo toho, ako je v krajine prerozdelené bohatstvo. Hodnota koeficientu sa pohybuje od 0 po 1, pričom 0 znamená rovné prerozdelenie. Čím je koeficient vyšší, tým je prerozdelenie nerovnejšie.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
wirtschaftslexikon.gabler.de
Najmenej rozvinuté krajiny (Least Developed Countries - LDCs)
#67
Štáty, ktoré majú na jedného obyvateľa mimoriadne nizke príjmy, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, slabo vzdelané obyvateľstvo a nevýkonné hospodárstva, sa podľa OSN nazývajú najmenej rozvinutými krajinami. Radíme medzi ne dovedna 49 štátov, v ktorých žije 12 percent svetovej populácie. Patrí medzi ne 34 afrických štátov, 14 krajín v Ázii a Pacifiku a Haiti v Karibiku.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.sk
www.unohrlls.org
wirtschaftslexikon.gabler.de
Mikropôžičky
#68
Mikropôžičky sú úvery na malé sumy peňazí, bežne ide o sumy vo výške povedzme 25 dolárov. Na rozdiel od tradičných bánk a finančných inštitúcií ich poskytovatelia nevyžadujú bežné formy zábezpeky, vďaka čomu sa k nim dostanú aj tí, ktorých by bežné banky odmietli. Od 70-tych rokov sa stávajú čoraz dôležitejším nástrojom aj v rámci rozvojovej spolupráce. Mikropôžičky vnímame ako dôležitý nástroj pri znižovaní chudoby, no nie sú všeliekom. Môžu takisto viezť do dlhov a ich zabezpečenie nezmení ekonomiky krajín ako celku.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.uni-heidelberg.de
www.wikipedia.org
Oficiálna rozvojová spolupráca (Official Development Assistance - ODA)
#69
Výbor pre rozvojovú spoluprácu (DAC) pri OECD, ktorý tento pojem vytvoril, ho definuje ako súbor tokov do menej rozvinutých krajín a multilaterálnych inštitúcií (z ktorých smerujú takisto do menej rozvinutých krajín). ODA pritom musia poskytovať oficiálne agentúry, medzi ktoré radíme aj národné a miestne vlády a ich výkonné agentúry a zároveň a) je ich hlavným cieľom podpora ekonomického rozvoja a blahobytu menej rozvinutých krajín, b) transfery majú zvýhodnený charakter, t.j. obsahujú v sebe grantový prvok vo výške prinajmenšom 25 percent. Pomoc pritom môže mať formu peňazí, technickej pomoci alebo ľudských zdrojov. Jedným z cieľov OSN je, aby rozvinuté krajiny poskytovali na ODA 0,7 percenta svojho hrubého národného dôchodku.
Zdroje:
www.mzv.sk
www.stats.oecd.org
www.bpb.de
Participácia
#70
Participatívny rozvoj je vo svojej podstate rozvoj ako proces, do ktorého sú od začiatku zapojení všetci aktéri, ktorých sa to týka, teda nielen tí, ktorí poskytujú zdroje, ako to bolo neraz zvykom, ale aj ich prijímatelia. Tým, že sú zahrnutí do rozhodovacích procesov, sa zvyšuje aj tzv. vlastníctvo výsledkov rozvoja ich prijímateľmi, čo zas zvyšuje udržateľnosť výsledkov rozvojovej aktivity a teda efektivitu vynaložených zdrojov. V súčasnosti sa účasť všetkých aktérov považuje v rozvojovej spolupráci za kľúčovú.
Zdroje:
www.iuventa.sk
www.partizipation.at
Štáty blahobytu (welfare states)
#71
Ide o súhrnné pomenovanie pre štáty, ktoré realizujú mnoho programov, politík a aktivít, ktoré slúžia sociálnemu, materiálnemu a kultúrnemu blahobytu ich populácie. Občanov by mali chrániť napríklad pred negatívnymi dôsledkami nezamestnanosti, chorôb či úrazov.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.bpb.de
Azyl
#72
Podľa článku 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv má každý právo vyhľadať a požívať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním. Tohto práva sa však nemožno dovolávať v prípade stíhania na základe nepolitických trestných činov alebo konaní, ktoré odporujú cieľom a zásadám Organizácie spojených národov. Ísť môže napríklad o strach z prenasledovania na základe rasy, náboženského presvedčenia, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia.
Vnútorná migrácia
#73
Ide o migráciu vnútri jednotlivých krajín. Na život jednotlivcov môže mať rovnako výrazný vplyv ako migrácia medzi krajinami.
Príslušníci tretích krajín
#74
Príslušníci krajín, ktoré z pohľadu občanov EÚ nepatria do Európskej únie.
Transnacionalizmus
#75
Je to fenomén globálneho prepájania ľudí. (Trans)migranti si budujú svoj sociálny priestor naprieč národnými hranicami. Sociálna a kultúrna orientácia jednotlivcov sa neviaže na jedno miesto, a vonkoncom neberie do úvahy štátne hranice. Rozvoju transnacionalizmu pomohol napríklad internet a ľahko dostupné komunikačné prostriedky (Skype, Facebook, a i.) či nízkonákladoví prepravcovia.
Diaspóra
#76
Komunita ľudí žijúcich v zahraničí, ktorých spája tá istá etnická či národnostná identita. Zdieľajú spoločnú kultúru alebo životný štýl. Členovia takejto komunity môžu, ale nemusia byť transmigranti.
Advokačné organizácie
#77
Organizácie, ktoré obhajujú záujmy ľudí či znevýhodnených skupín, ovplyvňujú verejné politiky a rozdeľovanie zdrojov. http://en.wikipedia.org/wiki/Advocacy
Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Advocacy
Aktivista, aktivizmus
#78
Označenie človeka alebo prístupu, ktorý sa snaží aktívne meniť veci a riešiť problémy s vlastným zapojením. Ide o opak konformizmu, ktorý sa prispôsobuje situácii a nerieši veci. http://www.cudzieslova.sk/hladanie/aktivizmus
Disident
#79
Človek, ktorý sa neidentifikoval s politickým vedením či ideológiou krajiny, kde žije; najmä v období socializmu. http://sk.wikipedia.org/wiki/Disident
Zdroje:
http://www.wikipedia.org
Filantropia
#80
Filantropia či darcovstvo je dobrovoľný a nezištný akt poskytovania peňazí, vecí, služieb alebo času na verejnoprospešné účely. Podobný význam má aj charita, ktorá je viac vžitým pomenovaním dobročinnosti a zdôrazňuje pomoc v núdzi najmä chorým, nemajetným či opusteným. https://www.ludialudom.sk/info/filantropia
Komunitné záhrady
#81
Záhrady, ktoré na základe dohodnutých pravidiel slúžia komunite a umožňujú samozásobenie obyvateľov. Sú významným prínosom pre rozvoj komunity. http://www.komunitnezahrady.sk/komunitne-zahrady http://sk.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%A1_z%C3%A1hrada
Nezisková organizácia
#82
Organizácia, ktorá môže vytvárať zisk, jeho využitie však ponecháva pre napĺňanie svojej misie. http://www.cpf.sk/sk/neziskova-organizacia/
Nadácia
#83
Organizácia, založená s cieľom združiť majetok. Výnosy z tohto majetku slúžia spravidla pre podporu verejnoprospešných aktivít. http://sk.wikipedia.org/wiki/Nad%C3%A1cia
Neziskový sektor
#84
Sektor, ktorý sa vymedzuje voči podnikateľskému a verejnému sektoru. V poslednom období však čoraz viac dochádza k hybridizácii, prelínaniu sektorov. http://www.tretisektor.gov.sk/obcianska-spolocnost-a-neziskovy-sektor/
Občianska participácia
#85
Zapojenie verejnosti do plánovania i rozhodovania v súlade s postojom, že tí, korí sú dotknutí rozhodnutiami, plánmi, politikami či projektmi by mali mať možnosť byť o nich informovaní, vyjadriť sa k nim, podieľať sa na ich tvorbe a rozhodovaní. http://www.pdcs.sk/uvod-obcianska-participacia http://www.ivo.sk/6218/sk/aktuality/obcianska-participacia-trendy-problemy-suvislosti
Infozákon
#86
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý je na Slovensku jedným zo základných východísk občianskej participácie. Občanov stavia do situácie, že oni sú tí, ktorí môžu žiadať informácie a kontrolovať verejnú správu či politickú moc. http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam/
Občianska spoločnosť
#87
Spoločnosť, ktorá presadzuje konkrétne hodnoty a vytvára priestor pre fungovanie neziskových organizácií. http://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianska_spolo%C4%8Dnos%C5%A5_%28modern%C3%BD_v%C3%BDznam%29
Občianske združenie
#88
Organizácia s právnou subjektivitou, ktorá umožňuje združovať ľudí. http://cko.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=56
Dobrovoľníctvo
#89
Dobrovoľníctvo je vo všeobecnosti považované za altruistickú činnosť, ktorá smeruje k šíreniu dobra a k zlepšovaniu kvality života. Ohodnotením je pocit zadosťučinenia a rešpektu. Je to činnosť bez nároku na finančný zisk jednotlivca, kde ohodnotením je tvorba a získavanie nových zručností, socializácia a zábava.
Priama akcia
#90
Priestor pre priamu akciu vzniká, keď skupina ľudí iniciuje akciu so zámerom odstrániť existujúci problém, zdôrazniť alternatívne možnosti alebo poukázať na možné riešenia nejakého verejného problému či sociálnej otázky. Zahŕňa to nenásilné, menej často aj násilné, aktivity smerované k prinúteniu cieľovej skupiny či osoby ku spolupráci či vyjednávaniu. Príklady takejto nenásilnej priamej akcie (nenásilný odpor či občiansky odpor) sú napríklad sit-ins, protesty, okupácia pracovného miesta atď., kým násilné priame akcie zahŕňajú politické násilie, sabotáž, poškodenie majetku, blokády, útok, a podobne.
Otvorené vládnutie
#91
Vládnutie, ktoré umožňuje verejnú kontrolu vlády a zapojenie verejnosti. http://www.otvorenavlada.gov.sk/co-je-otvorene-vladnutie/
Erózia pôdy
#92
Môže vzniknúť prirodzeným spôsobom - pôsobením tečúcej vody a vetra, no spôsobujú ju aj ľudia - orbou, nadmerným spásaním a odlesňovaním. Môže sa objaviť celoplošne alebo lineárne len v určitých častiach povrchu. Pôda kvôli nej stráca cenné živiny, klesá jej úrodnosť a nakoniec môže viesť až k tomu, že sa už v pôde ďalšie plodiny neurodia. Na znepokojujúce úrovne sa dostala predovšetkým v trópoch a subtrópoch, ale aj v USA. Pohybuje sa v rozmedzí od vyčerpania až do úplného zničenia pôdy.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
Globálny hektár
#93
Ľudia potrebujú pôdu, loviská rýb, lesy, priestor pre dopravu, na produkciu potravín, nakladanie s odpadmi, výrobu energie, baníctvo, obytný priestor, ale aj priestor na výrobu kyslíka a viazanie CO2. Jeden globálny hektár je jeden hektár priemerne biologicky produktívnej plochy Zeme. Je to merná jednotka pre priemernú produktivitu tohto priestoru v rámci jedného roka. Vyčísľuje biologickú kapacitu planéty.
Zdroje:
www.ekostopa.sk
www.footprintnetwork.org
Medzigeneračná spravodlivosť
#94
Výrazy medzigeneračný a medzigeneračná spravodlivosť sa používajú predovšetkým v diskusii o udržateľnosti. V tejto súvislosti tieto pojmy hovoria o ekologicky trvalo udržateľnom vzťahu k životnému prostrediu. Aj keď sa zaoberá predovšetkým spravodlivosťou medzi súčasnými a budúcimi generáciami, medzigeneračná spravodlivosť sa týka aj spravodlivosti medzi tými, ktorí žijú v súčasnosti.
Zdroje:
www.plato.stanford.edu
www.energie-fakten.de
Zaberanie pôdy
#95
Prostredníctvom zaberania pôdy sa vlády a firmy dostali k veľkým plochám poľnohospodárskej pôdy v zahraničných teritóriách, ktoré používajú k pestovaniu poľnohospodárskych produktov alebo biopalív určených na vývoz. Čelia však čoraz väčšej kritike, pretože tieto produkty nie sú určené na priame zásobovanie potravín pre miestne obyvateľstvo. Naopak, tomu často zaberú pôdu a oni si potom nemajú kde dopestovať vlastnú obživu. Navyše enormná spotreba vody má na okolité oblasti negatívny vplyv. Ak chceme dosiahnuť pozitívne účinky pre väčšinu ľudí v menej rozvinutých krajinách, dosiahneme to len so súhlasom a zapojením miestneho obyvateľstva.
Zdroje:
www.sppk.sk
www.fian.at
Monokultúra
#96
V poľnohospodárstve znamená monokultúra pestovanie len jedného konkrétneho druhu rastliny. Týka sa to prevažne pestovania ryže, bavlny, kávy či banánov. Pre podnikateľov môže byť monokultúra ekonomicky výhodnejšia ako zmiešané kultúry, pretože jej pestovanie si vyžaduje len pár špecializovaných strojov. Lacnejšie ich vyjdú aj semená a hnojivá nakupované vo veľkých množstvách. Z pohľadu ekológie ale prevažujú nevýhody. Dážďovky a iné pôde prospešné organizmy odchádzajú, pôda sa kvôli nedostatku minerálov namáha, kvôli čomu ju treba často hnojiť. Okrem toho sú rastliny náchylnejšie na rôzne ochorenia. Výsledkom je ďalšie používanie pesticídov, čo môže viesť k neúrode, pretože zvýšená spotreba týchto pesticídov môže viesť k rezistencii.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.helpster.de
Potravinový reťazec
#97
“Jesť a nechať sa zjesť,” takto by sme mohli v skratke vystihnúť potravinový reťazec. Na jeho začiatku sú rastliny, ktoré môžu prostredníctvom fotosyntézy produkovať svoje vlastné živiny. Tieto rastliny sú potravou pre ďalšie organizmy. Na konci potravinového reťazca sú mäsožravé a bylinožravé zvieratá a človek. Ak by napríklad došlo k vyhynutiu žralokov, ovplyvnilo by to populáciu mnohých morských tvorov. Výsledkom by boli vážne problémy, ktoré by zasiahli celý ekosystém. Ďalším problémom sú človekom vytvorené znečisťujúce látky (pesticídy, hnojivá, plyny a podobne), ktoré sa ukladajú do pôdy, vody a rastlín. Nakoniec prejdú potravinovým reťazcom a nájdu si cestu až k ľuďom.
Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.sharksavers.org
www.umad.de
www.biologie-schule.de
Zelená elektrina
#98
Ekologickou alebo zelenou elektrinou nazývame elektrickú energiu, ktorá sa vyrába s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Medzi takéto zdroje patrí solárna energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa a bioplyn, ale aj malá vodná elektráreň. Narozdiel od energie z uhlia, zemného plynu a ropy, poskytuje zelená elektrina trvalo udržateľné zásobovanie energiou. Elektrická energia vyrobená spaľovaním odpadov a veľké vodné elektrárne sú ekologicky sporné, a preto pod zelenú elektrinu nespadajú. Blízko k trvalej udržateľnosti a pozitívnym vplyvom na klímu má aj nukleárna energia, kritici jej však vytýkajú potenciálne riziká. Stále však ide o veľmi čistú energiu.
Zdroje:
www.greenelectricity.org
www.de.wikipedia.org
Pesticídy
#99
V oblasti ochrany rastlín sú pesticídy všeobecným výrazom pre chemické látky, ktoré odrádzajú škodcov, zabraňujú im množiť sa alebo ich zabíjajú. Poľnohospodári ich používajú na to, aby im vzrástla produkcia a tým stúpli výnosy. Pesticídy môžu vyviesť ekosystém z rovnováhy, zvyšky insekticídov prípadne protiplesňových prípravkov môžu napokon poškodiť aj ľudské zdravie. Glyfosát, ktorý je účinnou látkou v rôznych herbicídnych prípravkoch, sa nachádza v moči každého priemerného Európana. Existuje pritom podozrenie, že narušuje reprodukciu, embryonálny a fetálny vývoj, podporuje vznik rakoviny u zvierat aj ľudí. Pri bio poľnohospodárstve je používanie pesticídov zakázané.
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.derstandard.at
Virtuálna voda
#100
Výraz virtuálna voda prvýkrát použil John Anthony Allan z Veľkej Británie v 90. rokoch. Na rozdiel od priameho použitia vody to je voda, ktorá je nevyhnutná k výrobe určitého výrobku (od sadenia, cez zber, výrobu, dopravu až po zhotovenie). Rozlišujeme pritom zelenú virtuálnu vodu (prírodné podzemné vody a zrážky) a modrú virtuálnu vodu (umelé zavlažovanie). Globálna vodná stopa je najväčšia pri výrobe potravín a ďalších poľnohospodárskych produktov.
Zdroje:
www.en.wikipedia.org
www.virtuelles-wasser.de
www.oeko-fair.de
Kolobeh vody
#101
Kolobeh vody sa začína, keď slnko vyparuje vodu z oceánov, pôdy, jazier a riek. Voda sa tak dostáva do atmosféry a napokon sa vo forme dažďa, snehu či krúpov vracia späť na zemský povrch. Zrážky buď dosiahnu spodnú vodu v pôde alebo sa dostanú do riek a pokračujú ďalej do jazier a morí, z ktorých sa môže voda nakoniec znova odpariť. Emisie škodlivo pôsobia na ovzdušie a prostredníctvom cirkulácie vody aj na pôdu. Vzniká kyslý dážď, ktorý spôsobuje značné škody na samotnom životnom prostredí (odlesňovanie, okysľovanie oceánov atď).
Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.umweltlexikon-online.de
Obchodovanie s emisiami
#102
Pri obchodovaní s emisiami ide o distribúciu vopred dohodnutého množstva certifikátov zodpovedajúcich určitým množstvám skleníkových plynov. Štát, ktorý produkuje viac emisií, si musí kúpiť certifikáty, krajina, ktorá produkuje menej CO2, svoje prebytočné certifikáty predáva. Treba rozlišovať medzi obchodovaním s emisiami medzi krajinami, ktoré prijali Kjótsky protokol a vnútorných obchodovaním s emisiami v rámci EÚ a jej spoločnosťami. Cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov bez toho, aby bola stanovená pevná hranica. V praxi je však veľmi ťažké kontrolu emisií realizovať.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Fosílne palivá
#103
Príkladmi fosílnych palív sú uhlie, ropa, plyn či rašelina. Tieto palivá vznikali milióny rokov a sú produktom rozkladu mŕtvych zvierat a rastlín. Pokrývajú väčšinu energetického dopytu krajín prvého sveta. Fosílne palivá nie sú obnoviteľné, to znamená, že raz zákonite dôjdu. Spaľovanie fosílnych palív na výrobu energie je hlavnou príčinou produkcie oxidu uhličitého produkovaného ľuďmi.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Bod zlomu
#104
Fenomén, pri ktorom od určitého bodu dôjde k samoposilňovaniu zmeny klímy. Nastane vtedy, ak sa nám nepodarí znížiť emisie skleníkových plynov, a tým spomaliť nárast teploty. Napríklad, čím tenší bude ľadovec v Grónsku, tým rýchlejšie sa roztopí. Keď sa ľad, ktorý je biely, roztopí, pôda či voda, ktoré sú tmavé, odrazia menej slnečných lúčov, vďaka čomu sa Zem zohrieva ešte viac. Alebo, v permafrostoch tajgy a tundry sa nachádzajú obrovské množstvá metánu. Ak sa tento permafrost rozmrazí, uniknú plyny, ktoré otepľujú klímu a Zem sa bude otepľovať ešte viac.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Kjótsky protokol
#105
Kjótsky protokol bol pomenovaný po japonskom meste, v ktorom sa konala Kjótska konferencia. Schválený bol v roku 1997, platnosť nadobudol v roku 2005. Krajiny, ktoré sú jeho signatármi, protokol zaväzuje znížiť ich ročné emisie skleníkových plynov. Jednotlivé krajiny majú rôzne požiadavky, ktoré sú prevažne závislé na ich hospodárskom vývoji. Účinok tohto protokolu je však diskutabilný, pretože neexistujú žiadne sankcie a USA, ktoré sú jedným z hlavných producentov emisií skleníkových plynov, ho odmietli ratifikovať.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Rozvíjajúce sa krajiny
#106
Nie sú žiadne všeobecne akceptované, merateľné a platné normy, kedy krajinu považujeme za rozvíjajúcu sa. Často sa však výraz používa pre menej rozvinuté krajiny, ktoré sú industrializované. V týchto krajinách ukazovatele sociálneho rozvoja zaostávajú za tými ekonomickými. Za rozvíjajúce sa krajiny často považujeme Brazíliu, Čínu a Indiu.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Skleníkový efekt
#107
Oxid uhličitý a ďalšie plyny bránia tomu, aby slnečné žiarenie, ktoré dopadne na Zem, sa celé vrátilo späť do vesmíru. Tento jav sa nazýva skleníkový efekt - keďže sklo v skleníku sa správa úplne rovnako. Tento fenomén umožňuje, aby bol na Zemi život, pretože bez neho by bolo na našej planéte príliš chladno. Kvôli dodatočným skleníkovým plynom však teplota na Zemi stúpa.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Emisie skleníkových plynov
#108
Vypustené plyny zachytávajúce odrazené slnečné žiarenie spôsobujú, že sa teplo drží v blízkosti zemského povrchu. Existuje 30 skleníkových plynov, najdôležitejšími z nich sú oxid uhličitý, metán, oxid dusný a fluórované plyny. Na jednej strane syntetické plyny zachytávajú tepelnú energiu s rôznou účinnosťou, na strane druhej zostávajú v atmosfére rôzne dlho.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Environmentálni utečenci
#109
Za environmentálnych či klimatických utečencov považujeme tých ľudí, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli klimatickým zmenám a prírodným katastrofám. Tento výraz sa objavil v správe Programu OSN pre životné prostredie v roku 1985. Hoci počet environmentálnych utečencov rastie, Ženevský dohovor zatiaľ ničenie životného prostredia neuznáva ako dôvod na útek.
Zdroje:
www.europskaunia.sk
www.wikipedia.org
www.bpb.de
www.oe1.orf.at

Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
Globálny klimatický výbor
#110
Medzivládny panel o zmene klímy (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), ktorý sa tiež nazýva globálny klimatický výbor, bol založený v roku 1988 Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO). Hlavnou úlohou IPCC je zhodnocovať riziká globálneho otepľovania a pracovať na stratégiách, ktoré budú otepľovaniu predchádzať a na tom, ako toto otepľovanie zvládať. Tieto stratégie majú následne predkladať autoritám, ktoré majú rozhodujúce slovo. Piata hodnotiaca správa vyšla v roku 2014.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Cieľ dvoch stupňov
#111
Cieľ dvoch stupňov bol sformulovaný v roku 2009 na Kodaňskej konferencii o klíme. Znamená, že dlhodobo nemôže globálne otepľovanie prekročiť dva stupne Celzia nad predindustriálny priemer, pretože by sa začalo samo sebou posilňovať.
Zdroje:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Väčšinový svet
#112
Tento pojem vznikol, aby sa zabránilo "čiernobielej" terminológii v rozvoji. Pojmy ako rozvinutý, nerozvinutý, rozvojový, prvý či tretí svet implikujú akoby v rozvoji šlo o akúsi formu súťaže. Pojmy "väčšinový svet" a "menšinový svet" sa preto nevzťahujú k žiadnemu kontinuu, pozdĺž ktorého by sa mali krajiny pohybovať. Vychádzajú zo skutočnej mocenskej nerovnováhy medzi krajinami a v rámci krajín. Realita je totiž taká, že väčšina ľudí na svete ("väčšinový svet") nemá žiaden, alebo má len obmedzený prístup k svetovým zdrojom. O menšinovom svete to platí presne naopak.
Menšinový svet
#113
Tento pojem vznikol, aby sa zabránilo "čiernobielej" terminológii v rozvoji. Pojmy ako rozvinutý, nerozvinutý, rozvojový, prvý či tretí svet implikujú akoby v rozvoji šlo o akúsi formu súťaže. Pojmy "väčšinový svet" a "menšinový svet" sa preto nevzťahujú k žiadnemu kontinuu, pozdĺž ktorého by sa mali krajiny pohybovať. Vychádzajú zo skutočnej mocenskej nerovnováhy medzi krajinami a v rámci krajín. Realita je totiž taká, že väčšina ľudí na svete ("väčšinový svet") nemá žiaden, alebo má len obmedzený prístup k svetovým zdrojom. O menšinovom svete to platí presne naopak.
Minority
#114
Etnické, národnostné, náboženské, lingvistické, kultúrne a iné skupiny, ktoré sú počtom menšie než väčšina ostatnej populácie a ktoré sa snažia zachovávať a rozvíjať svoju identitu.
Zdroje:
www.minorityrights.org
Rodová rovnosť
#115
Rodová rovnosť znamená, že to, aké má niekto pohlavie, alebo či niekto vykonáva prácu „mužskú“ (policajt) alebo „ženskú“ (zdravotná sestra), nemá vôbec žiadny vplyv na našu životnú situáciu - podobne ako nemá farba našich očí vplyv na náš príjem, postavenie, vzdelanie či prestíž. Hovorí o tom, že k mužom aj ženám by mala spoločnosť pristupovať rovnocenne a nemali by byť diskriminovaný na základe ich rodu pokiaľ na to nie sú zjavné biologické dôvody. Rodová rovnosť sa často nesprávne zamieňa s rovnosťou žien a mužov alebo s rovnosťou príležitostí.
Zdroje:
www.wikipedia.org
Watchdog
#116
Osoba alebo organizácia, ktorá pracuje, aby zabránila ľuďom v tom, aby vykonávali nelegálnu činnosť v určitej oblasti podnikania alebo spoločnosti. Môže ísť napríklad o organizáciu, ktorá sleduje vládu a snaží sa odhaliť prípadnú korupciu - napríklad Transparency International alebo miestne organizácie tohto druhu, rovnako tak môžu byť watchdogom aj novinári. V preklade z angličtiny to znamená "strážny pes".
Zdroje:
www.macmillandictionary.com
Sociálne médiá
#117
Sociálne médiá ľuďom umožňujú vzájomnú interakciu, prostredníctvom ktorej vytvárajú, zdieľajú a vymieňajú si informácie v rámci virtuálnych komunít a sietí. Najznámenjším príkladom je Facebook či Twitter.
Zdroje:
www.wikipedia.org
Recenzované periodikum (peer reviewed)
#118
Periodikum pozostávajúce z vedeckých prác (ako sú napríklad vedecké štúdie), ktoré boli recenzované skupinou expertov v danej oblasti. Tento proces recenzovania by mal zaistiť, že dané články spĺňajú požadované štandardy ešte predtým, ako ich časopis publikuje.
Zdroje:
www.merriam-webster.com
Spravodajské žánre
#119
Spravodajské žánre by mali stručne, faktograficky a presne opisovať aktuálne alebo neznáme dianie. Mali by informovať objektívne, bez toho, aby v sebe zahŕňali názory či postoje autorov.
Publicistické žánre
#120
Publicistické žánre hľadajú súvislosti, prinášajú argumenty, tvoria závery a súdy. Názory autora alebo média sú ich integrálnou súčasťou.
Nové sociálne hnutia
#121
Nové sociálne hnutia (NSH) sa skôr ako na ekonomické či politické ciele zameriavajú na spoločenské alebo kultúrne záujmy. NSH predstavujú neformálnu, voľne organizovanú sociálnu sieť priaznivcov a nečlenov, pochádzajúcich skôr zo strednej triede a nie z nižšej triedy, ako to bolo bežné u sociálnych hnutí počas industrializácie / modernizácie. Primárny rozdiel od predchádzajúcich sociálnych hnutí tkvie v ich cieľoch, keďže nové hnutia sa nezameriavajú na otázky materialistických kvalít, ako je povedzme ekonomický blahobyt, ale na otázky týkajúce sa ľudských práv (napríklad práva homosexuálov či pacifizmu). NSH sa obvykle sústredia na jednom téme, alebo obmedzený rozsah otázok, ktoré sa vzťahujú k širšej téme, ako je životné prostredie.
Zdroje:
www.wikipedia.org
www.boundless.com
Antiapartheid
#122
Anti-apartheid bol vnútorný odpor k apartheidu v Juhoafrickej republike. Jeden z predstaviteľov anti-apartheidu bol niekdajší disident, neskôr prezident Juhoafrickej republiky Nelson Mandela.
Asignácia dane
#123
Daňová asignácia je systém, ktorý umožňuje jednotlivým daňovníkom, aby rozhodli, ktoré mimovládne organizácie obdržia určitú časť (zvyčajne 1 alebo 2 percentá, prípadne 3 ako na Slovensku, pokiaľ pre danú organizáciu pracujete v priebehu roka ako dobrovoľník) nimi zaplatených daní. Medzi jednotlivými krajinami existujú rozdiely, v niektorých krajinách môžu dane asignovať len fyzické osoby, v iných krajinách aj korporátny sektor.
Medzinárodná únia na ochranu prírody
#124
Medzinárodná únia na ochranu prírody bola založená v roku 1948 vo Švajčiarsku. Je to medzinárodná organizácia zameraná na hľadanie "pragmatických riešení najnaliehavejších problémov životného prostredia a rozvoja". Organizácia vydáva IUCN Červený zoznam ohrozených druhov, ktorý hodnotí stav ochrany druhov. Podporuje vedecký výskum, vedie projekty v teréne po celom svete. Dáva dokopy vlády, mimovládne organizácie, agentúry OSN, firmy a miestne komunity s cieľom primäť ich k spoločne vytváraným a implementovaným politikám. Ide o najstaršiu a najväčšiu globálnu sieť zameranú na životné prostredie. Medzi jej členmi je viac než 1000 vlád a členských mimovládnych organizácií a takmer 11.000 dobrovoľníckych vedcov vo viac ako 160 krajinách sveta.
Zdroje:
www.wikipedia.org