Речник

Списък на термини и определения, използвани в този сайт

Индустриални страни
#1
Според класификацията на ООН сред индустриалните страни са Северна Америка, Европа, Япония, Австралия и Нова Зеландия. Тези страни имат ефективна икономическа система и поради това се характеризират с високо равнище на доход на глава от населението и имат високо ниво на технологиите. Докато в миналото делът на добавената стойност на промишлеността е била от голямо значение за брутния национален доход, то в днешно време най-важното нещо е делът на сектора на услугите.
Източници
http://wirtschaftslexikon.gabler.de
Развиващи се страни
#2
Развиващи се страни Сравнени с развитите страни, развиващите се имат по-ниско ниво на икономическо развитие. Голяма част от тяхното население живее около прага на бедност, дохода на глава от населението и производителността са ниски, нивото на безработица е високо. Други характерискити са лошата инфраструктура, ниското образователно ниво и преобладаващия първичен сектор (селско стопанство, животновъдство, риболов ) в икономиката.
Източници
http://wirtschaftslexikon.gabler.de
Глобална икономика
#3
Терминът световната икономика означава международни икономически отношения и връзки, които възникват чрез международна търговия, както и движението на капитали и работна ръка между икономиките. Подробна информация може да се намери в модул глобалната икономика.
Източници
url=http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/weltwirtschaft.html]http://wirtschaftslexikon.gabler.de[/url]
Страни с ниски работни заплати
#4
Мултинационалните компании все по-често движат производството в тези страни. Страни с ниски заплати са страните, чиято икономическа власт до голяма степен се основава на ниско платените работници, в допълнение тези страни се характеризират с ниско ниво на образование, висока безработица и липса на социални стандарти. Профсъюзите обикновено са забранени в тези страни, обикновено работниците нямат право на стачка и не съществуват никакви екологични регулации
Източници
http://www.focus.de
http://wigbit.voegb.at
Мултинационални компании
#5
Често съкращение на мултинационалните компании, или също така наречени глобални играчи . Това са компании, които са активни извън границите на страните на техните централи, като произвеждат или инвестират там. Тяхната финансова стабилност може да надмине дори цели държави, те контролират около една трета от световната търговия. Често те са критикувани за това, че оказват влияние върху политическите решения поради своята силна позиция. Възможно е, например, да оказват влияние върху мерките за опазване на околната среда или на потребителите.
Източници
http://www.wiwiwiki.net
http://www.wikipedia.org
Неправителствени организации (НПО)
#6
Неправителствената организация (НПО)-термин, който обикновено се отнася до организации, които не са нито част от правителството, нито конвенционални предприятия с нестопанска цел. Обикновено, създадени от обикновените граждани, НПО могат да бъдат финансирани от правителства, фондации или бизнес. Някои, за да избегнат официалното финансиране напълно, се обслужват основно от доброволци. НПО са много разнообразна група от организации, занимаващи се с широк спектър от дейности, както и имат различни форми в различни части на света. Някои от тях могат да имат статут на благотворителна организация, докато други могат да бъдат регистрирани на базата на признаване на социални дейности заради освобождаване от данък . Други могат да бъдат фронтове за политически, религиозни или други групи по интереси.
Източници
url=http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/non-governmental-organization-ngo.html]http://wirtschaftslexikon.gabler.de/[/url]
http://www.wikipedia.org
Благосъстояние и разделение
#7
Този термин описва факта, че богатството не се разпределя равномерно: богатите стават все по-богати и затова бедните стават по-бедни. Това може да се случи както в рамките на страната,така и в международен план. Материалното богатство се измерва от брутния вътрешен продукт (БВП), или чрез дохода на глава от населението. Неравенството в разпределението на доходите в една страна може да бъде измерено чрез коефициента на Джини.
Източници
http://www.bpb.de
http://www.vimentis.ch/
Консумацията на ресурси
#8
Природните ресурси обикновено са разделени в категории на възобновяеми и невъзобновяеми. При последните се налагат ограничения в предлагането, обаче, запасите от възобновяеми източници (например риба, гори и води), ако не са прекомерно експлоатирани, могат да се регенерират. Приема се, че невъзобновяемите ресурси включват традиционни горива като нефт, въглища и природен газ и минерални ресурси. Потреблението на природни ресурси, все повече се ускорява и в резултат на недостиг може да доведе до конфликти и размирици.
Източници
http://www.wikipedia.org
Либерализация
#9
Либерализацията в икономически контекст е освобождаването на външната търговия от всякакви ограничения, например намаляване на тарифите, на количествените ограничения или други търговски ограничения, а също така и правителствени наредби за регулиране на пазара.
Източници
http://wirtschaftslexikon.gabler.de
http://wirtschaftslexikon.gabler.de
#10
Световната търговска организация е организация на Организацията на обединените нации. Основана е през 1995 г. и е със седалище в Женева. През 2013 г. СТО имаше 159 членове (страни) .Тази организация създава правилата за световната търговия и икономическите отношения и действа като посредник при спор между две страни. Целта на СТО е премахване на търговските бариери и отваряне на движението на стоки, суровини и услуги изцяло.
Източници
url=http://www.wto.org]http://www.wto.org[/url]
Международен валутен фонд (МВФ)
#11
МВФ е агенция на Организацията на обединените нации, основана е през 1994 г., със седалище в Washington D.C. Правата на глас на 188 страни се определя спрямо тяхната част в глобалния капитал. Най-важната задача на МВФ е да развива международната търговия чрез съвместна международна работа. Организацията регулира финансовата политика, отстранява търговските ограничения и предоставя кредити в случаите на негативен разплащателен баланс.
Източници
http://www.imf.org
Индекс за човешко развитие
#12
Индексът на човешкото развитие е създаден от Организацията на обединените нации. Използва се основно за измерване на нивото на развитие на отделните страни. Индексът за човешко развитие се състои от 3 компонента: продължителността на живота и нивото на образование (измервано според очакваната и средната продължителност на образованието в училище), заедно с покупателната способност. Индексът заема стойности от 0 до 1 за различните страни. Страните с ниски стойности се определяни като „бедни", а тези с високи като "богати".
Източници
http://www.bpb.de
Световна пазарна цена
#13
Цената на световния пазар е термин, използван във външната търговия и описва цената на даден продукт на световния пазар. Наред с другите неща, тя се определя от наличното предлагане, но също така е повлияна от спекулации. Цените на световния пазар имат пряко влияние върху конкурентоспособността на дадена страна или компания. Ако една страна се ограничава до производството на няколко суровини, като памук или кафе, той става зависим от цената на световния пазар, особено в период на спад в цените на продукта.
Източници
http://wirtschaftslexikon.gabler.de
Бранд
#14
Brands са фирмени търговски марки, които отличават стоките или услугите на различни доставчици един от друг. Те дават на консуматора идея от кой източник идват тези стоки / услуги . В рекламата марките са свързани с определени начини на живот, и като такъв, се използват като маркетингов инструмент. Често няколко марки принадлежат на едно и също дружество, създавайки илюзията за различни компании.но в края на краищятя една и съща компанията прави печалба. Примери за това са Milka, Nivea и Oral-B.
Източници
url=http://www.patentamt.at/Alles_ueber/Marke/]http://www.patentamt.at[/url]
Свободна търговия
#15
Свободната търговия е термин за международна търговия на стоки и услуги, без ограничения на търговията, без мита или с ограничение на вноса и износа. Според някои икономически теории, процесът на обмен чрез свободна търговия следва да доведе до по-високи стандарти на живот и богатство в националните икономики. Свободната търговия не е задължително да е същото като справедлива търговия.
Източници
url=http://www.bpb.de]http://www.bpb.de[/url]
Протекционизъм
#16
Протекционизмът е противоположен на свободната търговия и произлиза от латинската дума за защита. Чуждестранни доставчици са поставени в неравностойно положение чрез използването на търговските бариери, за да защитят вътрешния пазар. Бариерите могат да бъдат, например, забрани, задължения, условия на търговия, субсидии или ограничения върху обема на вноса.
Източници
http://www.bpb.de
Брутен вътрешен продукт (БВП)
#17
БВП е най-важната фигура, която се използва при оценката на националната икономическа ефективност. Той включва стойността на всички стоки, които са произведени в националната икономика за една година. Различията като все по-разширяващата се пропаст между бедни и богати не може да се види от тази цифра.
Източници
http://www.bpb.de
Справедлива търговия
#18
Справедливата търговия е контролирана търговия, в която на производителите се заплаща договорена минимална цена, която е над нивото на цената на световния пазар. Устойчиви отношения с хората и природата са основната философия на справедливата търговия. Дългосрочни договори, забрана на детския труд, липсата на посредници, както и цялостна защита на работниците и предоставяне на здравни грижи са нейните основни крайъгълни камъни. Наред с инициативата за етикетиране Transfair, има търговски организации като GEPA , които насърчават доста търгуваните продукти
Източници
http://www.fairtrade.net
Глобални граждани
#19
Граждани на света са всички хора, те имат равни права и са еднакво ценени членове на едно общество, което обхваща цялото човечество. Принципът на националните държави и принадлежността към нация играят по-малка роля.
Източници
http://www.duden.de
Развитие
#20
Развитието е процес на разработване или бъдещо разработване
Модерност
#21
От икономическа гледна точка "модерност" обхваща индустриализация (отделя внимание на индустрията, вместо на селското стопанство), урбанизация (увеличаване броя на хората, живеещи в градовете, по сравнение със селските райони) и увеличено използване на технологии във всички сектори на икономиката. Докато за други това е свързано с ликвидирането на културните практики, унищожаването на естествените среди и спад в качеството на живот.
Бедност
#22
Състояние, при което не са спазени основните нужди на хората за храна, дрехи и подслон.
Донор
#23
Донор Човек или институция, които даряват нещо, най-вече средства за благотворителност, хуманитарни инициативи или за инициативи за развитие.
Бенефициент
#24
Бенефициент . Хора или общности, които ползват резултатите от програми за хуманитарна помощ или развитие.
Най-бедният милиард
#25
Най-бедният милиард на Пол Кулиър се състои от 58 държави с общо население от 980 милиона души (2006 оценка). Може да се нарче най-бедният милиард население.
Патернализъм
#26
Поведение, което изразява отношение на превъзходство
Relief (хуманитарна помощ)
#27
Действия, насочени към спасяването на човешки живот, за облекчаване страданието и поддържане и опазване на човешкото достойнство по време на и в резултат на извънредни ситуации. Спешно и своевременно предоставяне на "първа помощ", за да се намали незабавно страданието, което може да бъде причинено от природни или предизвикани от човека бедствия. Необходимо е да се спре свободното падане, "спиране на кървенето", което е цел да се осигури облекчение. Ключов елемент на предоставяне на помощ е да осигури помощ - често пъти материали - които бенефициентът не е в състояние да си осигури сам / сама.
Рехабилитация
#28
Действия за възстановяване на бившите условия (преди кризата). Започва в момента, когато спре най-лошото. Това е вече повече сътрудничество, отколкото помощ.
Сътрудничество за развитие
#29
Сътрудничество за развитие Сътрудничеството за развитие е общ термин за всички мерки и дейности, които се извършват от различни участници за подобряване на живота на хората в развиващите се страни. Сътрудничеството за развитие заменя използвания в миналото термин "помощ за развитие", който се счита за остарял поради силно оценъчния си характер.
Цели за развитие на хилядолетието
#30
Целите на хилядолетието за развитие са ангажимент от страна на ООН. Те бяха формулирани през 2001 г. като резултат от Срещата на върха на хилядолетието на ООН и включват осем основни цели: 1) да се намалят наполовина бедността и глада, 2) да се постигне всеобщо начално образование за всички, 3) равенство между половете, 4) да се намали детската смъртност с 2/3, 5) да се подобрят здравните грижи за майките, 6) борба с ХИВ, малария и други болести, 7) да се постигне устойчива околна среда, 8) да се създаде глобално партньорство за развитие. Те трябва да бъдат постигнати до 2015 г. от държавите-членки.
Източници
http://www.unmillenniumproject.org
Конфликт на права
#31
Сблъсъкът между едни и същи или различни човешки права . Има много примери за това. Ако, например, двама души са в опасност от смърт и само един от тях може да получи медицинско лечение - правото на живот на единия е в сблъсък с правото на живот на другия. Или сблъсък на права по време на глад, когато има една лична царевица, или едно таванско помещение на разположение и много гладуващи хора или хора без подслон - правото на собственика на царевица / таванско помещение/ е в сблъсък с правата на хората наоколо.
Източници
http://law.unh.edu
Детски права
#32
Правата на децата са човешките права на децата с особено внимание към правата на специална закрила и грижи, предоставени на малолетни и непълнолетни лица, включително и правото им на сдружаване с двамата си родители, човешка идентичност, както и на основните нужди за храна, общо държавно платено образованието, здравеопазване; грижа и наказателни закони, подходящи за възрастта и развитието на детето, равна защита на гражданските права на детето; свобода от дискриминация въз основа раса, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, национална принадлежност, религия, увреждане, цвят на кожата , етническа принадлежност, или други характеристики.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_rights]http://www.wikipedia.org[/url]
Робство
#33
Робството е система, при която хората се третират като собственост, която може да се купува и продава и са принудени да работят. Робите могат да бъдат държани против волята им от момента на тяхното залавяне, покупка или раждане и лишени от правото да напуснат, да отказват да работят, или да поискат обезщетение.
Източници
http://www.wikipedia.org
Инструменти за правата на човека
#34
Международни инструменти по правата на човека са договори и други международни документи, имащи отношение към международното право относно правата на човека и защитата на правата на човека като цяло. Те могат да бъдат класифицирани в две категории: декларации, приети от органи като Общото събрание на Организацията на обединените нации, които не са правно обвързващи, въпреки че те могат да бъдат политически, но са с незадължителна юридическа сила; и конвенции, които са правно обвързващи инструменти, сключени по силата на международното право. Международните договори и дори декларации може, с течение на времето, да получат статут на обичайното международно право.
Източници
http://www.wikipedia.org
Органи по правата на човека
#35
Правозащитните органи са организации или институции, които по силата на международни договори за правата на човека, са иницирани да следят за спазването на своите договорни задължения от държавните партии.
Съвет на Европа
#36
Съветът на Европа е международна организация за насърчаване на сътрудничеството между всички страни на Европа в областта на правните стандарти, човешките права, демокрацията, върховенството на закона и културното сътрудничество. Той е основан през 1949 г., има 47 страни-членки с около 800 милиона граждани и е изцяло отделен орган от Европейския съюз (ЕС), който има 28 страни-членки. За разлика от ЕС, Съветът на Европа не може да приема обвързващи закони. Двете организации въпреки това споделят някои символи като знаме и химн..
Източници
http://www.wikipedia.org
Съвет на Европа за правата на човека
#37
Комисарят по правата на човека е независима и безпристрастна институция в Страсбург, базирана от Съвета на Европа, с мандат за насърчаване на осведомеността и зачитането на правата на човека в държавите членки.
Източници
http://www.wikipedia.org
Конституция
#38
Конституцията е набор от основни принципи или установени прецеденти, според които се уреждат дадена държава или организация . Тези правила показват характера на държавата или организацията.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution]http://www.wikipedia.org[/url]
Процес "Monster" или показен процес
#39
Терминът "показен процес"е девалвирало обозначение на типа високо публичен процес, в който има силна тенденция при която съдебните органи вече са установили вината на подсъдимия. Действителният процес има за своя единствена цел да представи обвинението и присъдата на обществото като впечатляващ пример и като предупреждение към другите кандидат-дисиденти или престъпници.
Източници
http://www.wikipedia.org
Демокрация
#40
Демокрацията е форма на управление, в която всички граждани имат право да участват еднакво- пряко, или косвено, чрез избраните представители-в предложението, развитието и създаването на закони. Тя обхваща социални, икономически и културни условия, които дават възможност за свободна и равна практиката на политическо самоопределение.
Източници
http://www.wikipedia.org
Коренно население
#41
Коренното население са маргинализирани групи от населението, които са потомци на населението, живеещо в региона преди завоюване, колонизация или създаването на една държава от други нации и до ден днешен са като независима нация. Те имат свои собствени социални, икономически и културни институции.
Източници
http://www.wikipedia.org
Човешкото достойнство
#42
Достойнството е термин, използван в морални, етични, правни и политически дискусии за да покаже, че едно същество има вродено право да бъдат оценено и да получи етично третиране
Източници
http://www.wikipedia.org
Права на работниците
#43
Трудово право (също трудовото законодателство ) посредничи във връзката между работници (служители), работодатели, синдикати и правителството.
Източници
http://www.wikipedia.org
Колективни права
#44
Колективните човешки права са тези права, които излизат извън рамките на гражданските и социалните права, въз основа на солидарността. Те подчертават колективните права на обществото или на народа, например малцинства.
Социални права, икономическите права и културни права
#45
Човешките права от тази генерация са резултат от индустриалната революция.Повишената бедност и неправда изискват защита на гражданите от държавата. Правителствата са длъжни да предприемат мерки за цялостно подобряване на ситуацията на обществото.
Граждански и политически права
#46
Тези права са били предназначени за защита на отделни лица срещу държавната намеса в живота им и така да се определи връзката между властта и гражданите
Социална и политическа активност
#47
Активността се състои от усилия за насърчаване или възпрепятстване на преки социални, политически, икономически решения, опазване на околната среда и на климата, или при застой. Терминът загатва за мирна форма на конфликт.Има различни форми на активност- от писане на писма до вестници или политици, политически кампании, икономическа активност като бойкоти, митинги, улични шествия, стачки, седене, както и гладни стачки. В днешно време, социалните медии често играят важна роля в активността.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/Activism]http://www.wikipedia.org[/url]
Pro Bono Publico
#48
Pro Bono Publico е латинска фраза за професионална работа, предприета доброволно и без заплащане или при намалена такса като обществена услуга. Това е често срещана практика в юридическата професия и все повече се разглежда в областта на архитектурата, маркетинг, медицина, технологии и стратегически консултантски фирми. Pro Bono услуга, за разлика от традиционното доброволчеството, използва специалните умения на професионалисти, за да предоставя услуги на тези, които не са в състояние да си ги позволят.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/Pro_bono_publico]http://www.wikipedia.org[/url]
Обществен защитник на човешките права (омбудсман)
#49
Омбудсман или обществен защитник- обикновено се назначава от правителството или от парламента, но със значителна степен на независимост, представлява интересите на обществото чрез разследване и решаване на жалби за лошо администриране или накърняване на права.
Източници
http://www.wikipedia.org
Международен съд
#50
Международният съд обикновено се нарича Световен съд. МС е основният съдебен клон на Организацията на обединените нации. Той е със седалище в Двореца на мира в Хага, Холандия. Неговите основни функции са да урежда юридически спорове, отнесени до него от държави и да осигури консултативни становища по правни въпроси, отправени от надлежно упълномощени международни клонове, агенции и Общото събрание на ООН.
Източници
http://www.wikipedia.org
Доклади "Shadow"- сенчести доклади
#51
" Докладте в сянка" са доклади, изготвени от представители на гражданското общество, различни неправителствени организации, мозъчни тръстове или граждански сдружения, които допълват официалните доклади на правителства, които често са недостатъчно критични. Примери на такива организации са например Amnesty International, Human Rights Watch и други
Лобиране и застъпничество
#52
Застъпничеството е политически процес от лице или група, която има за цел да повлияе на обществения ред и решенията за разпределение на ресурсите в рамките на политическите, икономически и социални системи и институции. Лобиране (често от лобистки групи) е форма на застъпничество, където директен подход е въздействие чрез персонални контакти върху законодателите по въпрос, който играе значителна роля в съвременната политика.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/Advocacy]http://www.wikipedia.org[/url]
Предубеждение
#53
Предразсъдъците са нелогични чувства, основани на емоции, невежество и страх от непознатото, които не позволяват да се разглеждат нещата рационално и ясно, често подкрепят омраза срещу различните социални и етнически групи.
Източници
Critical thinking module
Критично мислене
#54
Критично мислене е способността да се признават лоши аргументи, дори когато те подкрепят нашето собствено мнение.
Логическа заблуда
#55
Една заблуда използва лош аргучент. Аргументът може да бъде измамен, дори и ако заключението е вярно.
Аргумент
#56
Аргумент е изречение или поредица от изречения, твърдения или предположения, неговата цел е да обясни, убеди или причини нещо. Той съдържа предпоставки и заключение, като заключението се основава на предположенията.
Предположения и заключения
#57
Предположенията са изявления, които са причина за изграждане на аргумент. Заключение е изявление, което се основава на предположения, поради което то е логично.
Факт
#58
Факт е информация, която може да бъде проверена и подкрепена с доказателства. Тя може да бъде също и информация, която не се основава на доказателства, но обществото е единно по този въпрос. Например, това е факт, че един сантиметър се състои от 10 mm или че Братислава е столицата на Словакия.
Хипотеза
#59
Хипотезата е подобна на предположението. Тя е научно обоснована, но все още не е определено доказано предположение. Ние можем да намерим много често хипотези в академичнте трудове.
Становище
#60
Становището е изявление, което считаме, че е истина. То зависи от нашата гледна точка, вкус или личен опит.
Твърдение
#61
Едно предположение е израз, който може да бъде верен или не. Това е, което ние лично считаме за вероятно.
Декларация
#62
Изявлението предлага обективна информация, но тя не се опитва да убеди. Тя не съдържа предположения и заключение.
Стереотипи
#63
Стереотипите са дългосрочни опростени снимки на други хора, групи от хора или дейности. Те не са отрицателни, те всъщност ни помагат да се ориентираме в света, например когато виждаме човек облечен в бяло със стетоскоп около врата, ние знаем, че е лекар
Вторични и първични източници
#64
Основни източници са оригинални публикувани източници, например медицински изследвания. Вторичен източник може да бъде, например, доклад във вестник, който говори за медицинско изследване и да го интерпретира на публиката на разбираем език. Чрез тълкуване и преразказ има място за неточности. Читателят трябва да е наясно и да приема информацията от вторични източници предпазливо.
Овластяване
#65
Стратегиите и политиките, които си поставят тази цел са предназначени да повишат степента на независимост и самостоятелност на хора и общности. Това означава да ги направят в състояние да се развиват сами и да поемат отговорност самостоятелно. Това може да става например чрез съветване, образование, обучения, чрез средства за развитие на структури на общността.
Източници
url=http://www.bmz.de/de/service/glossar/E/empowerment.html]www.bmz.de[/url]
www.partizipation.at
Pöppelmeier, Eike (2007): Sozialraumorientierung als Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit, Hamburg: Diplomica Verlag GmbH
Коефицент на Джини
#66
Коефициентът на Джини е разработен от италианския статистик Корандо Джини и измерва разликите в разпределението. Коефицентът заема стойности от 0 до 1. Стойността 0 означава равномерно разпределение; колкото по-висок е коефициента, толкова е по-голямо неравенството в разпределението. Коефициентът на Джини често се използва за описание на разпределението на богатството и доходите в страната.
Източници
www.wikipedia.org
Най-слабо развити страни (LDC)
#67
Членки, които имат изключително нисък доход на глава от населението, лошо здравеопазване, лошо образование на населението и слабо икономическо представяне се наричат ​​най-слабо развитите държави от Организацията на обединените нации. Общо 49 държави някъде около 12% от населението на света се числи към най-бедните страни. Те включват 34 страни в Африка, 14 в Азия и Тихия океан и Хаити в Карибско море.
Източници
http://www.unohrlls.org
www.wikipedia.org
Микро кредити
#68
Микро кредити са заеми, отпускани в малък размер. За разлика от традиционните банкови и финансови институции, микро-кредитиращите програми не използват обикновените форми на обезпечение. От 70-те години насам те стават все по-важен инструмент в контекста на сътрудничеството за развитие. Микро заемите се разглеждат като важен инструмент за намаляване на бедността, но те не са панацея за бедността. Те могат да доведат до задлъжнялост, а тяхното разпространение не променя икономическата макро структура.
Източници
http://www.uni-heidelberg.de
http://www.wikipedia.org
Официална помощ за развитие
#69
Услугие, които страните от ОИСР (Организацията за икономическо сътруднитечество и развитие, в която участват индустриализираните страни) предоставят на развиващите се икономики пряко или чрез международни организации, се отнасят към официалната помощ за развитие. Инвестициите могат да бъдат финансови, технически или чрез човешки ресурси. Една от целите на ООН е индустриалните страни да отделят 0.7 % от БВП като официална помощ за развитие.
Източници
www.oecd-ilibrary.org
http://www.bpb.de;
www.wikipedia.org
Участие
#70
Развитието с участие се определя като процес, в който хората са въвлечени активно във вземането на съществени решения, които засягат техния живот. Участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения се счита за фундаментална част от сътрудничеството за развитие.
Източници
www.partizipation.at
Социална държава
#71
Социални държави Наименование на държавите, които извършват различни дейности, програми и политики, допринасящи за социалното, културното и материалното благополучие на населението. Гражданите следва да бъдат закриляни, напр. от отрицателните ефекти от безработица, болест и злополуки.
Източници
url=http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18488/wohlfahrtsstaat]www.bpb.de[/url]
www.socialinfo.ch
Убежище
#72
Според член 14 от "Всеобщата декларация за правата на човека," всеки има право на защита, да търси убежище в друга страна, ако e преследван и застрашен в собствената си страна на база раса, религия, политически убеждения, членство в определена група, и т.н.
Вътрешна миграция
#73
Миграция в рамките на същата страната Това може да има най-малкото толкова значителен ефект върху собствения живот, както миграцията в друга страна.
Граждани на трети страни
#74
Граждани на държави извън ЕС, от гледната точка на гражданите на ЕС.
Транснационализъм
#75
Описва процеса на миграция: (Trans) мигрантите създават свое социално пространство отвъд националните граници. Социална и културна ориентация, и т.н. не са обвързани с едно място, но може да се простира отвъд националните граници.
Диаспора
#76
Общност от една и съща етническа принадлежност или националност в чужбина. Култивира общата култура или начин на живот в същия квартал. Членове на диаспората могат да действат трансмигранти, но не е задължително.
Застъпничество
#77
Застъпничеството включва разнообразни дейности, които човек или организация предприемат, вкл. медийни кампании, публични изяви, поръчване и публикуване на проучвания, извършване на социологически проучвания или на терен. Лобирането е форма на застъпничество, в която се използва директен подход към законодателите по конкретен проблеми и играе значителна роля в съвременната политика.
Източници
http://www.wikipedia.org
Активизъм
#78
Активносттасе състои от усилията за насърчаване, или възпрепятстване на преки социални, политически, икономически действия, или такива свързани с опазване на околната среда, на климата. Терминът загатва мирна форма на конфликт.
Дисидент
#79
Е човек, който активно предизвиква установена доктрина, политика, или институция.
Източници
Е човек, който активно предизвиква установена доктрина, политика, или институция.
Филантропия
#80
Инициативи с частни средства, за обществено благо, с акцент върху качеството на живот.
Обща градина
#81
Има едно парче земя с една градина, за която се грижат група хора.
Неправителствена организация
#82
Използва излишните приходи за постигане на нейните цели, а не да ги разпределя като печалба или дивиденти.
Фондация
#83
Фондацията е юридическа категоризация на нестопанските организации, които обикновено или ще дарят средства и подкрепа на други организации, или ще осигурят източник на финансиране за своите собствени благотворителни цели. Този тип организация с нестопанска цел се различава от частната фондация, която обикновено се финансира от лице или семейство.
Неправителствен сектор
#84
Сферата на социалната дейност, извършвана от организации, които не работят за печалба е неправителствен сектор. Той се нарича още третия сектор и се разграничава както от публичния сектор, така и от частния сектор. Civic сектор или социалния сектор са други условия за сектора, което подчертава неговата връзка с гражданското общество.
С участие на гражданите
#85
Гражданското участие е политически принцип или практика, може също така да бъде признато като право (право на гражданско участие). Терминът гражданско участие се използва също в концепцията или практиките за участие на заинтересованите страни и/или широко участие на гражданите.
Лобиране
#86
Лобиране (също лоби) е акт на опит да се влияе на решенията, направени от служители в правителството, най-често законодатели или членове на регулаторните агенции. Лобирането се извършва от много различни типове хора, така и от организирани групи, включително лица в частния сектор, корпорации, колеги на законодателите или държавни служители, или застъпнически групи (групи по интереси). Лобирането гарантира, че интересите на малцинствата са сравнително защитени срещу обикновена тирания на мнозинството.
Гражданско общестно
#87
означава област от социалната сфера, независима от държавните или партийните политики. Тя се характеризира с откритост и тук хората са ангажирани с благотворителни цели. Неправителствените организации и други граждански инициативи съставят важна част от гражданското общество. Зачитането на демократичните принципи, правата на човека, намаляването на различията между богатите и бедните в обществото, както и засилването на чувството на солидарност и справедливост са крайъгълните камъни на предприятия на гражданското общество.
Петиция
#88
Петицията е документ, адресиран до някаква официална институция и подписан от множество лица. Петицията може да бъде устна, а не писмена; в тази епоха може да се предава и чрез Интернет.
Доброволчество
#89
Доброволчеството като цяло се позовава на благотворителна дейност, която не е платена с пари. Доброволчеството е важна част в обществото и насърчава социалното сближаване и качеството на живот на населението. Хората, които участват в доброволчеството могат да развиват чрез него своите социални умения .
Пряко действие
#90
Пряко действие се случва, когато една група от хора предприемат действие, което има за цел да разкрие съществуващ проблем, маркирайки алтернатива, или демонстриране на възможно решение на социален проблем. Това може да включва ненасилствени и по-рядко насилиствени действия, които са насочени към лица, групи или имущество, насилствените действия се считат като обидни за участниците в преките действия. Примери за ненасилствено пряко действие (известен също като ненасилствена съпротива или гражданска съпротива) са седящи стачки, стачки, престой на работното място, т.н., докато насилиственото пряко действие може да включва политическо насилие, саботаж, унищожаване собственост, блокади, нападения и т.н.
Демонстрации
#91
Демонстрация или уличен протест е действие от страна на група или събиране на групи от хора в полза на политическа или друга причина; тя обикновено се състои от ходене в масов поход и /или започва като среща в определена точка, или митинг с високоговорители. Демонстрациите са форма на активност, обикновено под формата на публично събиране на хора в митинг или ходене в поход. По този начин се доказва становището на събраната тълпа. Демонстрациите могат да бъдат използвани, за да се покаже гледната точка (положителна или отрицателна) във връзка с публична мисия, особено отнасяща се до оплакване или социална несправедливост. Демонстрацията обикновено се счита за по-успешна, ако повече хора участват в нея. Теми на демонстрации често са политически, икономически и социални въпроси.
Ерозия на почвата
#92
От една страна, това може да бъде предизвикано по естествен начин от течащата вода и вятъра, но от друга страна и от хората, чрез разораване, прекомерна паша и обезлесяване. Това може да се появи линейно или над цели площи. Поради това, ценните хранителни вещества в почвата са изгубени, нейното плодородие намалява и накрая то може да доведе до по-ниски добиви. Ерозията варира от частично изчерпване на хранителнате вещества до пълно унищожаване на почвата.
Източници
url=http://www.umweltlexikon-online.de/RUBboden/Erosion.php]www.umweltlexikon-online.de[/url]
Глобален хектар
#93
Хората имат нужда от земя, риболовни полета, дървесина, пространство за производство на храни, изхвърляне на отпадъци, производството на енергия, минното дело, жизнено пространство и транспорт, както и за производство на кислород и депозиране на CO2. Глобалният хектар е единица за измерване на средната производителност на всички ареали за една година. Той показва биологичния капацитет на планетата.
Източници
url=http://www.footprintnetwork.org/de/index.php/gfn/page/glossary/]www.footprintnetwork.org[/url]
Справедливост между поколенията
#94
Справедливостта между поколенията се използва в дебата за устойчивостта. В този контекст означава устойчиви отношения с околната среда. Разглежда справедливостта между живеещите сега – деца, младежи, възрастните и по-старите жители на обществото
Източници
url=http://www.energie-fakten.de/html/gerechtigkeit.html]www.energie-fakten.de[/url]
Завземане на земя
#95
Чрез модерната форма на окрупняване на земи правителства или компании придобиват големи площи земеделска земя в чужди територии, за да развиват експортно-качествени селскостопански продукти или биогорива. Този подход все повече се критикува, защото тези продукти не са предназначени за директна доставка на храна за местното население, а прекомерната употреба на вода има отрицателно въздействие върху околните райони. Положителни ефекти за по-голямата част от хората в развиващите се страни могат да бъдат постигнати само чрез съгласие и участие на местното население.
Източници
http://www.fian.at/home/arbeitsbereiche/zugang-zu-ressourcen/landgrabbing/
Монокултура
#96
В селското стопанство това означава отглеждане само на едно определено растение. Най-разпространените монокултури са ориза, памука, кафето. Монокултурата може да бъде икономически по-изгодна за предприемачите, в сравнение със смесените култури, тъй като са необходими по-малко специализирани машини, а семената и торовете са по-евтини в големи количества. Екологично, обаче, недостатъците са повече от предимствата: Благоприятни организми като земните червеи се преместват, земята е поставена под напрежение от липсата на минерали, затова трябва да бъде наторявана редовно. Растенията стават по-уязвими към болести. Добивът се дължи на увеличено използване на пестициди, което от своя страна може да доведе до провал на реколтата, тъй като прекомерната им употреба може да доведе до резистентност към тях.
Източници
url=http://www.helpster.de/monokultur-vor-und-nachteile_79520#zur-anleitung]www.helpster.de[/url]
Хранителна верига
#97
Хранителната верига е поредица от организми в една екостистема, която служи за пренос на хранителна енергия. В началото на веригата са растенията, които се наричат продуценти и приемат слънчевата енергия (фотосинтеза) като по този начин зареждат с енергия животните. На следващото стъпало на веригата са хищници, следват тревопасни животни и хора. Ако, например, изчезнат акулите, популацията на много морски създания ще излезе извън равновесие, което от своя страна ще навреди на цялата екосистема. Друг проблем във веригата са произвежданите от човека замърсители (пестициди, торове, газове и т.н.), които се отлагат в почвата, водата и растенията. Те преминават през хранителната верига и в крайна сметка намират път до хората.
Източници
url=http://www.umad.de/infos/wirkungen/nahkette.htm]www.umad.de[/url]
www.biologie-schule.de
www.sharksavers.org
Зелена енергия
#98
Електрическата енергия, която се произвежда от възобновяеми енергийни източници се нарича екологична или зелена електроенергия. Сред тези източници са слънчевата енергия, вятърна енергия, геотермална енергия, биомаса и биогаз, както и малките хидроелектрически централи. За разлика от ядрената енергия, въглищата, природния газ и нефта, зелената електроенергия осигурява устойчиво енергоснабдяване. Електроенергията, произведена чрез изгаряне на отпадъци и в големите водноелектрически централи е екологично спорна и не влиза в термина „зелена енергия“.
Източници
www.wikipedia.org
Пестициди
#99
В областта на растителната защита, пестицидите са общ термин за химични вещества, които унищожават вредителите, те инхибират растежа им или да ги убиват. Те се използват, за да се даде възможност на интензивното производство и повишаване на добивите. Пестицидите изведоха екосистемата от равновесие, а остатъците от инсектициди или противогъбични агенти в почвата и културите, в крайна сметка водят до увреждане на човешкото здраве. Пестицидът глифозат е открит в урината на всеки втори европейски граждан и се предполага, че същият смущава репродукцията, ембрионалното и зародишно развитие, както и спомага развитието на рак при животните и хората. В областта на използването на био-производството използването на пестициди е забранено.
Източници
derstandard.at
www.greenpeace.at
Виртуална вода
#100
Терминът е въведен от Джон Антъни Алън от Великобритания и е използван за първи път през 90-те години. За разлика от пряката употреба на водата, виртуалната вода е необходимото количество за производството на даден продукт (засаждане, прибиране на реколтата, производство, транспорт и подготовка). Прави се разграничение между зелена виртуална вода (естествените и подземни води и валежите) и синя виртуална вода (изкуствено напояване). Глобалният воден отпечатък е най-голям при производството на храни и други селскостопански продукти.
Източници
www.greenpeace.at
www.virtuelles-wasser.de
www.oeko-fair.de
Воден кръговрат
#101
Водният кръговрат започва, когато водата се изпарява от океана, земята, езерата и реките под въздействието на слънчевите лъчи. Така тя навлиза в атмосферата. Накрая, под формата на дъжд, градушка или сняг се връща обратно на повърхността. Или валежите достигат до подземните води в почвата, или тя се предава отново от реките в езерата и морето, където водата може да се изпари отново. Замърсяването на въздуха има вредни ефекти върху атмосферата, което се отразява върху циркулацията на водата обратно към земята. Киселинният дъжд причинява значителна вреда на околната среда (обезлесяване, окисляването на океаните, и т.н.).
Източници
http://www.umweltlexikon-online.de/RUBwasser/Wasserkreislauf.php http://de.wikipedia.org/wiki/Saurer_Regen
Търговия с парникови емисии
#102
При търговията с емисии се издават определен брой сертификати, които съответстват на емисии от определено количество парникови газове. Всяка държава, която отделя повече, трябва да купи сертификат от страна, която излъчва по-малко от дадения вид отпадни газове и може да продаде излишните си сертификати. Има разликата между търговията с емисии между страните, посочени в Протокола от Киото и търговията между фирмите вътре в ЕС. Целта е да се намалят емисиите на парникови газове, без да се определят твърди граници. Въпреки това, на практика е много трудно да се приложи пълен контрол върху производството на парникови газове.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Изкопаеми горива
#103
Примери за това са въглищата, нефта, природния газ и торфа. Те са се образували в продължение на милиони години от продуктите от разлагането на мъртви животни и растения и покриват по-голямата част от първоначалното търсене на енергия в света. Изкопаемите горива не се възстановяват и следователно са ограничен източник на енергия. Изгарянето на изкопаеми горива за производство на енергия е основната причина за произведения от човека въглероден диоксид.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Повратни точки
#104
От тук произтича феномена, че от определен момент нататък, изменението на климата ще става от самосебе си , ако не успеем да намалим емисиите на парникови газове. По този начин бавно ще се увеличава температурата. Например, колкото по-ниски стават айсбергите на Гренландия , толкова по-бързо те се топят. Колкото повече лед се топи, толкова по-малко слънчева светлина се отразява и земята се затопля още повече. Огромни количества метан са обвързани във вечно замръзналите почви на тайгата и тундрата. Ако те се разтопят, от затоплянето на климата газове ще излетят и земята ще се нагрее още повече.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Киото протокол
#105
Протоколът от Киото, на името на сайта на конференцията в Киото, Япония, беше договорен през 1997 г.,а влезе в сила през 2005 г. и задължава страните, които участват да намаляват своите годишни емисии на парникови газове. Отделните страни имат различни изисквания, които са главно за издръжка на тяхното икономическо развитие. Ефектът от този протокол, обаче е спорен, тъй като няма санкции, а САЩ, един от основните производители на емисии на парникови газове е отказал да го ратифицира досега.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Развиващи се страни
#106
Не съществуват общоприети, измерими и валидни норми според които да се определи коя страна е развиваща се. Често, обаче, терминът се използва за страни, които са индустриализират. Показателите за социално развитие изостават от икономическите. Бразилия, Китай и Индия често се обозначават като развиващи се страни.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Парников ефект
#107
При ествения парников ефект на въглеродения двуокис и други газове слънчевителъчи, достигащи до Земята не могат напълно обратно да се отрааазят.Този ефекг се нарича парников ефект,защото стъклжтж но порншко действа по същия начин.Този феномен е подпомагал живота на Земята, когато температурите са били много ниски.Чрез допълнително освободените от човешката дейност парникови газове този ефект се засилва исредните температури на земята си покачват.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
_eu 2014-08-18
Емисиите на парникови газове
#108
Така се означават отделящите се газове, които затрудняват обратното отразяване на слънчевите лъци и така се запазва топлината в близост до земната повърхност. Има 30 парникови газове, най-важните от които са въглероден диоксид, метан, азотен оксид и флуорираните газове. От една страна тези газове са капан за топлинна енергия с различна ефективност, от друга страна, те остават в атмосферата за различни периоди от време.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Екологични бежанци
#109
Хората се считат за екологични бежанци, ако те са принудени да напуснат домовете си в резултат на климатичните промени или природни катастрофи. Терминът е въведен в доклад на Програмата на ООН за опазване на околната среда през 1985 г. Въпреки, че броят на екологичните бежанци се увеличава, Женевската конвенция не признава промяната на околната среда, като причина за миграция.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
www.bpb.de
oe1.orf.at
www.wikipedia.org
Световна комисия за климата
#110
Междуправителствената експертна група по изменение на климата - IPCC, наричана още световната комисия за климата, е основана през 1988 г. от програмата на ООН (UNEP) и Световната метеорологична организация (СМО) на околната среда. Основната роля на IPCC е да се оценяват рисковете от глобалното затопляне и да работят по стратегии за предотвратяване и справяне с него, както и представянето на тези стратегии, за да се вземат решения. . През 2014 г. се очаква 5-ят отчетен доклад.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
2 градуса цел
#111
Целта от 2 градуса е формулирана в 2009 на Копенхагенската конференция за климата и казва, че в дългосрочен план глобалното затопляне трябва да бъде ограничено до два градуса по Целзий над средната преди индустриализацията.
Източници
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Мнозинството свят
#112
The term proposed to avoid "black & white" terminology framing development terminology implying the kind of competition of the development. Terms ‘majority world’ and ‘minority world’ do not refer to any norm to which all countries are moving. They refer just to very real power imbalances that exist in this world between countries and within countries. The reality is, the majority of the world’s people (the ‘majority world’) do not have, or have limited, access to the world’s resources. And vice versa.
Малцинството свят
#113
Свят на малцинството Терминът е предложен, за да избегне черно - бялата терминология на развитието, която предспотавя и състезание между страните в степента им на развитие. Термините "свят на малцинството" и "свят на мнозинството" не нормират начина, по който страните се развиват. Те се отнасят към дисбаланса на власт между отделните страни и вътре в тях, който съществува в света. Реалността е, че мнозинството от хората в света или няма, или има ограничен достъп до световните ресурси.
Малцинства
#114
Етнически, национални, религиозни, езикови, културни и други групи, които са по-малобройни, отколкото останалата част от населението и които желаят да поддържат и развиват своята идентичност.
Източници
url=http://www.minorityrights.org/566/who-are-minorities/who-are-minorities.html]http://www.minorityrights.org/566/who-are-minorities/who-are-minorities.html[/url]
Полово равенство
#115
Равенството между половете означава ситуация, в която мъжка (полицай) или женсака (медицинска сестра) работа, се изпълнява от противоположния пол, без това да има отрицателен ефект върху неговия / нейния живот - подобно на това, че цветът на очите ни не оказва влияние на нашия доход, статус, образование и престиж. То се отнася до мнението, че мъжете и жените трябва да получават равно третиране и не трябва да бъдат дискриминирани въз основа на пол, освен ако е налице стабилна биологична причина за различно третиране.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality]http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality[/url]
Watchdog-уче пазач
#116
Лице или организация, която работи за спране на хората да извършват незаконни неща в определена област на дейност или в обществото. Тя следи работата на правителството и се опитва да разкрие корупция в работата му. Такава е организацията Прозрачност без граници. Има местни организации от този вид, такъв пазител могат да бъдат и журналистите.
Източници
url=http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/watchdog]http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/watchdog[/url]
Социални медии
#117
е социално взаимодействие между хората, в което те създават, споделят,обменят информация и идеи във виртуални общности и мрежи.
Източници
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
Рецензирана периодика
#118
Периодиката се състои от научни произведения (като документи или предложения за научни изследвания), които са били проверени от група експерти в същата област, за да се уверят, че те отговарят на необходимите стандарти на списание,в което ще бъдат публикувани.
Източници
url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/peer%20review]http://www.merriam-webster.com/dictionary/peer%20review[/url]
Отчетност на жанрове
#119
Отчетните жанрове трябва накратко, fфактологически и точно описват текущо или неизвестно събитие. Те следва да информират справедливо и целенасочено, без да се включват собствени убеждения или нагласи.
Публицистични жанрове
#120
Публицистичните жанрове търсят взаимовръзките, показват аргументи, правят изводи и решения. Становището на самия автор е от съществено значение.
Нови социални движения
#121
Новите социални движения (НСД) са насочени към социални или културни цели, не засягат икономически или политически проблеми. НСД се състоят от неформална, хлабаво организираната социална мрежа от поддръжници я нечленове. Основната разлика между предишните социални движения и НСД е в техните цели, като новите движения не се фокусират върху въпроси от материален характер като икономическото благосъстояние. Насочени са към въпроси, свързани с правата на човека (като например правата на хомосексуалистите или пацифизъм). НСД обикновено са съсредоточени върху един въпрос, или ограничен кръг от въпроси, които са свързани с по-широка тема, като например околната среда.
Източници
url=http://en.wikipedia.org/wiki/New_social_movements]http://en.wikipedia.org/wiki/New_social_movements[/url]
https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/social-change-21/social-movements-140/new-social-movements-774-3153/
Анти апартейд
#122
Anti-апартейда е вътрешно съпротивление на системата на апартейд в Южна Африка. Един от представителите на анти-апартейд някога е бил дисидент, по-късно президент на Южна Африка Нелсън Мандела.
Данъчно облагане
#123
Данъчното възлагане е системата, позволяваща на отделни данъкоплатци да решат кои НПО ще получат някаква част (обикновено 1 или 2 процента) от техните данъци. Има разлики в различните страни, в някои от тях само физически лица могат да дадат своите данъци на НПО, в други страни корпоративният сектор също може да направи това.
Международнен съюз за опазване на природата
#124
Международният съюз за опазване на природата е основана през 1948 г. в Швейцария. Това е международна организация, посветена на намирането на прагматични решения на нашите най-належащите предизвикателства по опазване на околната среда и успоредно развитие. Организацията публикува Червен списък на застрашените видове, в който се прави оценка на природозащитния статус на видовете. Тя подкрепя научните изследвания, ръководи полеви проекти в световен мащаб и обединява усилията на правителства, неправителствени организации, агенции на ООН, фирми и местни общности заедно да разработят и прилагат политика в опазването на природата. Той е най-старата и най-голямата световна екологична мрежа в света, тя има повече от 1000 правителствени и неправителствени организации-членки, както и почти 11 000 доброволци учени от над 160 страни.
Източници
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature