O projekte „Global E-learning"

Šírenie povedomia o globálnych súvislostiach a ich príčinách - v online prostredí

Internet a sociálne médiá hrajú v našom každodennom živote významnú úlohu. Vďaka e-mailu, Facebooku či Skypu dnes môžeme komunikovať s celým svetom. Vďaka niekoľkým klikom sme dnes informovaní o najrôznejších udalostiach a ich pozadí, nech sa dejú kdekoľvek na svete. Práve preto je internet priam predurčený k využitiu ako jeden z prostriedkov v globálnom vzdelávaní.

Ciele

Cieľom portálu monda.eu je návštevníkov uviesť do neraz kontroverzných a komplexných tém, obvykle pokrývaných povrchne, zjednodušene, s množstvom stereotypov či predsudkov, bez schopnosti informátorov (a informovaných) kriticky analyzovať či rozoznávať príčiny od dôsledkov a naopak. Portál monda.eu umožňuje návštevníkom z Európskej únie aj mimo nej pozrieť sa na viaceré globálne témy interaktívnym a kreatívnym spôsobom. Návštevníci by jej pri jeho používaní mali reflektovať na vlastné hodnoty, stereotypy a postoje, zmeniť vlastné zaužívané pohľady na vec a pokúsiť sa kriticky myslieť. Okrem toho môžu návštevníci komunikovať s ďalšími užívateľmi portálu, napríklad prostredníctvom integrovaného diskusného fóra, Facebooku alebo messengera a stať sa tak súčasťou širšieho globálneho diskurzu o týchto zložitých témach. Návštevníci webu tak majú možnosť porozumieť globálnym súvislostiam a nájsť v nich svoju rolu, svoju rolu pri realizácii trvalo udržateľného rozvoja a pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti pre všetkých na svete.

Témy

Témy kurzov na portáli monda.eu sú kľúčovými otázkami dnešného sveta. Všetky tieto témy sú komplexné, navzájom prepojené, interdisciplinárne a umožňujú ich prepojenie s lokálnym aj globálnym kontextom. Všetky sú zároveň poľahky prepojiteľné so životmi návštevníkov stránky. Na portáli nájdete nasledovné témy:

 • Globalizácia
 • Svetová ekonomika
 • Rozvoj
 • Ľudské práva
 • Kritické myslenie
 • Chudoba
 • Migrácia
 • Rodová rovnosť
 • Občianska spoločnosť
 • Životné prostredie
 • Klimatické zmeny

Prístup

V tejto sekcii nájdete stručný popis a vysvetlenie zvoleného vzdelávacieho prístupu portálu monda.eu a zdôvodnenie prečo sme po ňom siahli.

Mnohé vzdelávacie programy hlásiace sa ku globálnemu vzdelávaniu sú vystavené napätiu či pnutiu medzi politickým (ideologickým) a pedagogickým pohľadom. Toto pnutie by sa dalo charakterizovať ako určité kontinuum chápania vzdelávania a jeho cieľov - od presvedčenia, že vzdelávanie musí v sebe obsahovať prvok úsilia o lepší svet, k pochopeniu vzdelávania ako niečoho, čo má otvorený koniec, bez vopred určených záverov, ako otvorený proces vedúci k reflexii samotnými účastníkmi vzdelávania.

V tomto kontexte sa do popredia dostávajú dve množiny teoretických prístupov ku globálnemu vzdelávaniu - prístup zameraný na akciu a systémový, či evolučne orientovaný prístup.

Ústredným motívom prístupu zameraného na akciu je vízia udržateľnej budúcnosti založená na sociálnej spravodlivosti. Ako prioritu si kladie účastníkov vzdelávania vybaviť kompetenciami k aktívnej účasti pri presadzovaní solidárnosti. Systémové prístupy (založené na evolučnej teórii) na druhú stranu poukazujú na to, že svet sa stáva čoraz komplexnejším a ako ústredný motív kladú potrebu pokroku smerom k vytvoreniu funkčnej globálnej spoločnosti. Prioritou je vzdelávať k mysleniu a vyhodnocovaniu zamotaných situácií plných previazaných, navzájom súvisiacich problémov.

Pripravené kurzy sú vystavané primárne na systémovom prístupe. Vychádzajú z presvedčenia, že vzdelávanie môže účastníkov pripraviť na to, že budú vystavení komplexnému svetu a životu v globálnej spoločnosti. Že budú vystavení neistote a potenciálnej strate orientácie vo svete okolo nás. Práca s globálnymi témami na monda.eu by mala podporiť pochopenie, kritickú reflexiu globálneho diania, ako aj schopnosť nachádzať alternatívne aktívne prístupy pri interpretácii, komunikácii a riešení problémov.

Metodika

Všetky moduly vychádzajú z vyššie opísaného prístupu ku globálnemu vzdelávaniu v rámci ustálenej štruktúry:

 • Organizované ako samoučiaci proces, vrátane určitého množstva návrhov k začatiu diskusie a výmene názorov s ďalšími účastníkmi, napríklad prostredníctvom diskusného fóra.
 • "Zahrievacie kolo” prostredníctvom otázok, ktoré návštevníkovi umožnia zistiť, čo vlastne o téme vie.
 • Interaktívne “zážitkové” úvodné cvičenie, ktoré návštevníkovi umožní prežiť či uvedomiť si relevantnosť témy pre jeho každodenný život.
 • Pohľad na tému z rôznych perspektív, s dôrazom na tie, ktoré nie sú celkom bežné a podľa možností potláčajú stereotypy či predsudky.
 • Použitie konkrétnych príkladov zo života, vďaka čomu by sa mali návštevníci s témou lepšie identifikovať.
 • Hľadanie alternatív a osobných príležitostí k aktívnym riešeniam.
 • Záverečné otázky.
 • Trvanie modulov je približne 4 hodiny

Metódy použité v moduloch sú okrem iného simulačné hry, rešeršovanie, navodená reflexia, videá, hudba, otázky k nabudeniu diskusie na fóre a ďalšie.