За е-ученето за света

Повишаване на осведомеността за глобалните взаимозависимости и причините за тях - онлайн

Интернет и социалните медии играят жизненоважна роля в нашето ежедневие. В състояние сме да комуникираме с почти целия свят чрез електронна поща, Facebook и Skype. През интернет може да се информираме за събития и тяхната история само с няколко кликвания. Тези характеристики превръщат интернет в приятелска среда за учене за света.

Цели

Целта на monda.eu е да даде едно вълнуващо въведение в различни спорни и сложни теми, с цел да се повиши информираността на хората за глобални въпроси. Платформата дава възможност на хората от Европейския съюз и отвъд европейските граници да боравят с глобалните въпроси по интерактивен, творчески и различен начин. По този начин потребителите отразяват собствените си ценности, рефлектират върху стереотипи и нагласи, променят своята собствена гледна точка и упражняват критично мислене. Освен това потребителите могат да има пряк контакт с други потребители чрез форума, Facebook или със съобщение и да бъдат част от глобалния дискурс

Теми

Теми на курсовете в monda.eu са ключови проблеми на съвремието, отнасящи се до образование. Всички теми са сложни, взаимосвързани, предлагат връзки на глобално и на локално ниво. Нещо повече - всички теми имат тясна връзка с опита на потребителите. Платформата обединява курсове по следните теми:

 • Глобализация
 • Глобална икономика
 • Развитие
 • Права на човека
 • Критично мислене
 • Бедност
 • Миграция
 • Равнопоставеност на половете
 • Гражданско общество
 • Околна среда
 • Промяна на климата

Подход

Именно защото не съществуват независими от местоположението цели и задачи на Ученето за света (виж Seitz 2002, стр. 378), важно е приложения теоретичен подход на образование да бъде прозрачен. В пасажа се въвежда накратко подхода на Учене за света, който използва monda.eu. Това е нашата оферта. .

Многобройни образователни програми и практики на Учене за света са определени в чрез напрежението между политическите и педагогически позиции. Това напрежение може да се характеризира като един непрекъснат процес на разбиране: като се започне от разбирането, че образованието трябва да има задачата да се стреми към по-добър свят, разбирането за образованието като нещо, което е задължително от отворен тип, поради което не подлежи на предварително определен резултат.

Дискурсът на немско-говорящите и не само (напр. Словашката национална стратегия за Учене за света) за концептуалните насоки за Учене за света е белязан от нормативно зададените цели на образованието. Характеризира се с разграничаване на ориентираното към действие и еволюционните/системно ориентирани подходи на теориите за Учене за света.

Ориентираният към действие подход поставя в центъра визия за устойчиво бъдеще, базирано на социална справедливост. Приоритет са компетенциите за солидарни действия. От друга страна, системните модели (базирани на еволюционната теория) поставят в центъра все по-нарастващата сложност и глобализация на обществото. Приоритет при тях е образованието за мислене и преценка във взаимосвързани ситуации.

Изготвените модули на monda.eu се основават на системно-ориентиран подход. Той изхожда от презумпцията, че образованието може да подготви учащите се да се справят със сложността и живота в едно глобално общество, като се има предвид как се справят с несигурността, незнанието и риска от липса на ориентация. Концепцията за учене за света следва педагогическо разбиране за процеса на обучение, който се организира самостоятелно и индивидуално, иницииран от образователни ситуации в личната среда, без да е ограничен само до тях. (Scheunpflug 2008, стр. 1). Избраният подход на работа на monda.eu следва да насърчава критическа рефлексия към глобалните проблеми, способности за диференцирана преценка, както и да допринесе за умения за независима, отворена и креативна интерпретация, комуникация и действие.

Метод

Всички курсове са базирани на представения подход на Учене за света и следват консистентна структура

 • Организирани са като самостоятелен процес на обучение, включително и предложения за дискусии и обмен с останалите потребители
 • "Загряване" чрез изследователски въвеждащи въпроси по темата
 • Интерактивно въвеждащо упражение, което позволява на потребителя да преживее релевантността на темата към всекидневието си
 • Въвеждане в темата от различни гледни точки и чрез различни методи на обучение
 • Употребата на релевантни примери, за да се увеличи достъпността на сложни теми
 • Търсене на алтернативи или на индивидуални възможности за действие
 • Заключителни въпроси
 • Продължителност на модула: около 4 часа

Използваните методи в курса са симулационни игри, търсене на източници, проучвания, рефлексия, видео, музика, въпроси за провокиране на дискусии във форума и множество различни малки форми на придобиване на знание