Pomembni dokumenti

Poišči povezave na pomembne dokumente s področja globalnega učenja

Smernice Globalnega učenja (2008)
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008)
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

Dekada za izobraževanje za trajnostni razvoj Združenih narodov 2005-2014
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

Milenijska deklaracija Združenih narodov (2000)
Poglavje: Vrednote in principi
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Osnutek izjave celostni akcijski okvir za izobraževanje za mir, človekove pravice in demokracijo, sprejet na generalni konferenci UNESCA (1995)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Agenda 21 (izjava po Riu - 1992) o trajnostnem razvoju
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Konvencija o otrokovih pravicah Združenih narodov (1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Priporočilo Sveta Evrope št. 85/1985 o poučevanju in učenju o človekovih pravicah v šolah
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

Priporočilo UNESCA 1974
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Splošna deklaracija človekovih pravic (1948)
http://www.un.org/en/documents/udhr/