Ważne dokumenty

Znajdź odnośniki do ważnych dokumentów w dziedzinie edukacji globalnej

Przewodniki po edukacji globalnej (2008)
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2005-2014
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych (2000)
Rozdział: Wartości i zasady
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Projekt zintegrowanej struktury działań na rzecz edukacji dla pokoju, praw człowieka i demokracji, przyjętą przez Ogólną Konferencję UNESCO (1995)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Agenda 21 (deklaracja po konferencji w Rio - 1992) w sprawie zrównoważonego rozwoju
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Konwencja o prawach dziecka ONZ (1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Rekomendacja Rady Europy nr 85/1985 w sprawie Nauczania i Uczenia o Prawach Człowieka w Szkołach
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

Rekomendacja UNESCO (1974)
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
http://www.un.org/en/documents/udhr/