Fontos dokumentumok

Keress linkeket a globális nevelés témáját érintő fontos dokumentumokhoz

Global Education Guidelines (A globális nevelés irányelvei, 2008)
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

European Year of Intercultural Dialogue (Az interkulturális párbeszéd európai éve, 2008)
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

United Nations Decade of Education for Sustainable Development (Az ENSZ Fenntartható Fejlődésre Nevelés Évtizede, 2005-2014)
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

United Nations Millennium Declaration (Az ENSZ Nyilatkozata a Millenniumi Fejlesztési Célokról, 2000)
Chapter: Values and principles (Értékek és elvek fejezet)
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Draft integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy, adopted at the UNESCO General Conference (Cselekvési terv a békére, az emberi jogokra és a demokráciára nevelésről, melyet az UNESCO Közgyűlése fogadott el 1995-ben)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Agenda 21 (Rio utáni Nyilatkozat, 1992) a fenntartható fejlődésről
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

UN Convention on the Rights of the Child (A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Council of Europe’s Recommendation No. 85/1985 on Teaching and Learning about Human Rights in Schools (Az Európai Tanács 85/1985. sz. Ajánlása az Emberi Jogok Tanításáról és Tanulásáról az Iskolákban)
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

UNESCO Recommendation (UNESCO Ajánlás, 1974)
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Universal Declaration of Human Rights (Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 1948)
http://www.un.org/en/documents/udhr/