Documente importante

Găsește trimiterile spre documentele importante din câmpul Învățării Globale

Global Education Guidelines (2008)
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

European Year of Intercultural Dialogue 2008
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

Deceniul Națiunilor Unite de Educație pentru Dezvoltare Durabilă 2005-2014
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite (2000)
Capitolul: Valori și principii
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Proiectul integrat cadru de acțiune privind Educație pentru Pace, drepturile omului și democrație, adoptat la Conferința Generale UNESCO (1995)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Agenda 21 (Declarația post-Rio - 1992) privind dezvoltarea durabilă
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului (1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Recomandarea Consiliului Europei nr 85/1985 privind predarea și învățarea drepturilor omului în școli
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

Recomandarea UNESCO (1974)
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)
http://www.un.org/en/documents/udhr/