Gravaj dokumentoj

Trovu ligilojn al gravaj dokumentoj en la kampo de tutmonda lernado

Principoj de tutmonda lernado (2008)
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

Eŭropa jaro pri interkultura dialogo, 2008
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

Jardeko de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo, 2005-2014
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

Jarmila deklaro de la Unuiĝintaj Nacioj (2000)
Ĉapitro: Valoroj kaj principoj
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Laborkadro pri agoj por edukado kaj paco, homaj rajtoj kaj demokratio, adoptita de la ĝenerala konferenco de Unesko (1995)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Agendo 21 (deklaro post Rio, 1992) pri daŭripova evoluo
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

UN-kunveno pri infanrajtoj (1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Rekomeno de la Koncilio de Eŭropo No. 85/1985 pri instruado kaj lernado pri homaj rajtoj en lernejoj
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

Rekomendoj de Unesko (1974)
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Universala deklaro de homaj rajtoj (1948)
http://www.un.org/en/documents/udhr/