Dôležité dokumenty

Nájdite link k dôležitým dokumentom v oblasti Globálneho vzdelávania

Global Education Guidelines, North-South Centre, 2008
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

Desaťročie OSN pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju 2005 – 2014
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

Miléniová deklarácia OSN (2000)
Kapitola: Hodnoty a princípy
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Draft integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy, adopted at the UNESCO General Conference (1995)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Agenda 21 (Post-Rio Declaration – 1992) k trvalo udržateľnému rozvoju
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Dohovor OSN o právach dieťaťa (1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Odporúčanie Rady Európy č. 85/1985 o učení a vzdelávaní o ľudských právach na školách
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

Odporúčania UNESCO (1974)
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)
http://www.un.org/en/documents/udhr/