Важни документи

Връзки към някои важни документи в сферата на ученето за света

Ръководство за Глобално образование (2008)
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

Европейска година на междукултурния диалог 2008
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm

Декларация на ООН за Образование за устойчиво развитие 2005 - 2014
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/

Цели за развитие на хилядолетието на ООН
Харта: Ценности и принципи
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

Работна версия на Рамка за действие за образование за мир, човешки права и демокрация, приета от Общото събрание на ЮНЕСКО (1995)
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/educat.pdf

Програма 21 за устойчиво развитие
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Конвенция на ООН за правата на детето (1989)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Препоръка на Съвета на Европа № 85/1985 за Преподаване и изучаване на правата на човека в училище
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2

Препоръки на ЮНЕСКО (1974)
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/Peace_e.pdf

Всеобща декларация за правата на човека
http://www.un.org/en/documents/udhr/