Library

Book recommendations, groundwork papers, videos and didactical materials

Pa_í_ská deklarace o efektivní rozvojové spolupráciDevelopmentČesky
Ak_ní agenda z AkkryDevelopmentČesky
Busanské partnerství pro ú_inn_ rozvojDevelopmentČesky
Rozvojové cíle tisíciletíDevelopmentČesky
Ve_ejn_ ochránce lidsk_ch právHuman rightsČesky
Demagog.CZCritical thinkingČesky
_tením a psaním ke kritickému my_leníCritical thinkingČesky
Brookfield, S. Teaching for Critical Thinking. 2012.Critical thinkingEnglish
"Filo, J.; Ivani_, P; Luppová, S. Mysleme kriticky o médiíc. Slovenské centrum pro komunikaci a rozvoj, Bratislava 2011"Critical thinkingČesky
Publikace a lekce podporující kritické my_leníCritical thinkingČesky
Publikace a lekce podporující kritické my_leníCritical thinkingČesky
Publikace a lekce podporující kritické my_leníCritical thinkingČesky
The FAIRTRADE chocolate rip-off - Transnational Investigation, November 2012Critical thinkingEnglish
Portál pro kritickou diskuzi o migraci v _eské republice a v zemích st_ední a v_chodní EvropyMigrationČesky
Sdru_ení pro integraci a migraciMigrationČesky
Mezinárodní organizace pro migraciMigrationČesky
Ú_ad Vysokého komisa_e OSN pro uprchlíkyMigrationČesky
Úmluva o odstran_ní v_ech forem diskriminace _en - CEDAW nebo tzv. _ensk_ úmluva, byl p_ijat Valného shromá_d_ní OSN v roce 1979 (Vyhlá_ka _. 62/1987 Sb.)Gender equalitySlovenčina
Centrum ob_anského vzd_lávaníCivil societyČesky
Liga lidsk_ch právCivil societyČesky